اعتراض ثالث طاری

شما می توانید در این پست با موضوع « اعتراض ثالث طاری » آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

اعتراض ثالث طاری

« … اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعـوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی ، آن رأی را ابراز نموده است » ( بند ( ب ) ماده ۴۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) . اعتراض ثالث طـاری ، بنابراین ، از جهت مزبور ، شبیه اعاده دادرسی طاری است ؛ با این تفاوت که در اعاده دادرسی طاری رأی مـورد استناد در دعـوای اصـلـى عليـه هـمـان شخصی صادر شده ( بالحاظ قائم مقامی ) که علیه او نیز مورد استناد قرار می گیرد ، در حالی که در اعتراض ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می گیرد .

محل  و شرائط طرح دعوای اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث طاری نیز ، در هر حال ، در دادگاهی عنوان می شود که دعـوا در آن مطرح بوده و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است . ایـن اعتراض ، در آغاز بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید ( ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی ) و با توجه به مدلول ماده ۴۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی على القاعده ، در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می شود .

بنابراین اعتراض ثالث طاری نیز مانند درخواست اعاده دادرسی طاری نوعی دفاع در برابر دلیل ( رأی مورد استناد ) شمرده می شود . هر عبارتی که مفیـد اعتراض طاری باشد باید با همین عنوان مورد توجه دادگاه قرار گیرد . در عـيـن حـال اعتراض ثالث طاری نیز ، اگرچه در هر حال در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند باید عنوان شود ، اما ، بر خلاف اعاده دادرسی طاری ، باید در همین دادگاه نیـز مـورد رسیدگی قرار گیرد .

البته چنانچه درجه ی این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشـد کـه رأی مورد اعتراض را صادر نموده معترض ثالث مکلف است پس از عنوان کردن اعتراض در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند ، دادخواست اعتراض اصلی را به دفتر دادگاه صادر کنندهی رأی مورد اعتراض تقدیم دارد . در ایـن صـورت دادخواست باید تمامی شرایط مقرر مورد اشاره  را داشته باشد و دادگاه صادر کنندهی رأی مورد اعتراض ، به ترتیبی که برای دادرسی نخستین مقرر است رسیدگی و تصمیم گیری خواهد نمود .

اعتراض ثالث طاری متفاوت از اعتراض ثالث اصلی است

از سوی دیگر ، چنانچه اعتراض ثالث طاری عنوان شود ، دادگاهی که به دعـوا رسیدگی می نماید ، در صورتی که تشخیص دهد رأیی که در خصوص اعتراض یادشـده صادر می شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود تا حصول نتیجـه ی اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد ؛ در غیر این صورت رسیدگی کرده رأی می دهد .

در صورت مؤثر تشخیص شدن رأیی که در خصوص اعتراض صادر می شود ، دو حالت وجود دارد : حالت نخست اینکه رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعـوا رسیدگی می کند ( اصل دعوا در دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی مطرح است و رأی مورد اعتراض نیز از دادگاه عمومی هر یک از حوزه های قضایی صادر شده و یا اصـل دعوا در دادگاه تجدیدنظر است و رأی نیز از دادگاه نخستین یا تجدیدنظر هر یک از حوزه های قضایی صادر شده است ) ؛ در این صورت دادگاه ، رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه ی اعتراض به تأخیر انداخته و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری ، با توجه به این نتیجه ، در اصل دعوا نیز رأی شایسته صادر می کند ؛ بنابراین ، اگر در پی رسیدگی به اعتراض ، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل ، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود ، استناد کننده به آن ، علی القاعده ، در دعوای اصلی نیز محکوم می شود و بالعکس … .

در اعتراض ثالث طاری می توان رای یک دادگاه دیگر را نقض نمود

ایجاد صلاحیت متفاوت بین دعوای اعتراض ثالث طاری با اصل دعوا

هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصـل دعـوا رسیدگی می کند خارج باشد ( مانند اینکه رأی مورد اعتراض از دادگاه تجدیدنظر و یا حتی دادگاه انقلاب صادر شده و اصل دعوا در دادگاه عمومی مطرح است ) به معترض ثالـث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صـالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید . در صورتی که معترض به تکلیف خود عمل نماید مانند حالت نخست عمل می شود . چنانچه معترض ، در مهلت مقرر اقدام ننماید ، دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را ادامه می دهد ( ماده ۴۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی )

برای دفاع در این گونه پرونده ها الزاما از وکلاء متبحر در این رشته استفاده کنید

برای دسترسی به وکیل جزائی با ما در تماس باشید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید