حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی

شما می توانید در این پست با موضوع «

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی

» آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی

اولین جلسه دادرسی یکی از مقاطعی است که در حین دادرسی خوانده یا خواهان با آن مواجه می گردد. اما هر یک از طریف برای خود در این مرحله حقوقی را دارا می باشند.این مرحله شامل دو مقطع «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی» است که اولی به نوعی آخرین مقطع قبل از جلسه دادرسی را شامل می شود امامتصل به مقطع اولین جلسه دادرسی است زیرا برخی اولین اقدام در جلسه دادرسی را به نحوی قبل از شروع این مرحله می دانند. حقوق خوانده « تا پایان اولین جلسه دادرسی » را می توان به طور خلاصه شرح ذیل بیان نمود:

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی (ایرادات)

ماده ۸۴ ق.آ.د.م خوانده را مختار می نماید که در موارد پیش بینی شـده در این ماده ، ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد نماید . ماده ۸۷ ق.آ.د.م آخرین مهلـت طـرح ایرادات را تا پایان اولین جلسه دادرسی تعیین نموده و ضمانت اجرای آن نیز در مـاده ۹۰ ق.آ.د.م آمده است .

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی ( ایراد معروف به تأمین دعـوای واهـی)

ایراد معروف به تأمین دعـوای واهـی کـه در مـواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون ق.آ.د.م پیش بینی شده ، اگرچه مهلتی برای آن تعیین نشده است ، اما به قرینه ی ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود . در حقیقت ، در ماده ۲۲۵ مکرر قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نيـز مهلت طرح این ایراد پیش بینی نشده بود ، اما رویه ی دادگاهها ایراد مزبور را تا پایان اولین جلسه دادرسی تجویز می نمود

اولین جلسه دادرسی مهمترین مقطع دادرسی است

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی ( طرح دعوای متقابل)

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهـان اقامـه ى دعـوا نماید . چنین دعوایی ، تحت شرایطی که در ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده است دعـوای متقابل نامیده می شود . قانونگذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اولین جلسه ی دادرسی تعیین نموده است ( ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م ) . بنابراین اگرچه خوانده تکلیفی به اقامه ی دعوای متقابل ندارد اما در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند . 

مقاطع دادرسی با مراجل دادرسی متفاوتند

حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی (جلب شخص ثالث)

 خوانده نیز در صورت تمایل به جلب شخص ثالث مکلف است جهات و دلایل خود را تا پایان جلسه اول دادرسی اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ی مزبور دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نمایـد ، چـه دعـوا در مرحله ی نخستین یا تجدیدنظر باشد ( ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م) . اما خوانده چنانچه به موجب حكم غیابی محکوم شده باشد ، در صورت تمایل به جلب ثالث ، باید دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست واخواهی تقدیم نماید ( ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م )

هر اقدامی در دادرسی مدنی نیاز به زمان خود دارد

زمان مربوط به دادرسی خود را از دست ندهیم

برداشت آزاد با کمی تغییرات از کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمش-جلد دوم

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید