شرایط عمومی جرم توهین

شما می توانید در این پست با موضوع «شرایط عمومی جرم توهین » آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

شرایط عمومی جرم توهین چیست؟

 جرم توهین از جمله جرائم  کیفری علیه اشخاص و امنیت روانی انها محسوب می شود لذا به کرات و به جهت تبادل های موجود در اجتماع بین افراد در منزل یا محل کار یا اماکن عمومی یا خصوصی امکان رخ دادن آنها وجود دارد لذا به طور مختصر در این گفتار به شرائط عمومی این جرم اشاره می کنیم.

شرایط عمومی جرم توهین کدامند؟

در مورد جرم توهین صرف نظر ازاین که جزء کدام یک از اقسام آن قرار می گیرد شرایط عمومی و عام الشمولی وجود دارد که براي تحقق جرم، اعم از ساده و مشدد آن لازم است و در صورت وجود این شرایط جرم توهین در معناي اعم خود محقق می شود این شرایط عبارتند از :

صراحت در جرم توهین

1-در توهین صراحت شرط نیست ، بلکه می تواند ظهور در توهین نیز داشته باشد .

نوع رفتار در جرم توهین


2-توهین اختصاص به لفظ ندارد و می تواند به صورت عملی و با حرکات و یا به صورت کتبی نیز باشد .به عنوان نمونه در قانون مطبوعات توهین به صورت کتبی است . همچنین در ماده 619 ق.م.ا توهین به صورت ارتکاب اعمال و انجام حرکات آمده است . پس باید گفت رفتار فیزیکی توهین می تواند به شکل گفتار ، کردار ، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و سر و نظایر آن ها باشد .
نکته : در پیامک تلفنی ، اگر مخاطب الفاظ اهانت آمیز شخصگیرنده باشد ، مزاحمت تلفنی و توهین صدق می کند مشمول تعدد معنوي است و اگر مخاطب شخص دیگري باشد ، مزاحمت تلفنی است و نه توهین .

توهین نسبی یا مطلق


– 3 توهین امري نسبی است و یک لفظ یا عمل ممکن است نسبت به شخصی در زمان یا مکان خاصی توهین باشد ولی نسبت به شخصیا در زمان و مکان دیگزي توهین صدق نکند .

مخاطب توهین معین و معلوم باشد


– 4 شخصیت وهن شونده باید معلوم و مشخص باشد . البته این به معناي آن نیست که مخاطب توهین باید لزوما فرد واحدي باشد بلکه اگر توهین به صورت کلی بوده ولی قابل انطباق به تک تک افراد باشد توهین کیفري است . اگر منظور در توهین تعداد زیادي از افراد باشد ، توهین مبهم شده و از توهین کیفري خارج می شود . همچنین توهین به خود نیز جرم نمی باشد .

توهین به شخص حقوقی

نکته : مواردي که اشخاص حقوق عمومی و خصوصی مورد توهین قرار می گیرند مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود ، مگر اینکه در خلال آن توهین مشخص شود که منظور شخص معین مثل مدیر آن موسسه توهین به » : 1384 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد /4/ 7 مورخ 5 / بوده است نظریه شماره 2317 اشخاص حقوقی قابل تصورنیست در این مورد چنان چه متهم مطالبی را نسبت به شخص حقوقی که حالت اهانت را داشته یا موجب وهن براي دستگاه هاي دولتی باشد گفته باشد در قالب نشر اکاذیب ممکن است قابل تعقیب باشد به علاوه این که توهین یا اهانت امر عرفی است و تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد مگر این که توهین مستقیما به شخص مسئول دستگاه دولتی مثل رئیس قوه قضائیه و یا « سران سه قوه و …..باشد که در آن صورت مورد مشمول ماده 609 ق.م.ا خواهد بود همچنین مرتکب جرم توهین نیز باید شخص حقیقی باشد ، زیرا ارتکاب جرم از سوي اشخاص حقوقی پدیده اي استثنایی بوده که جز در موارد مصرحه در قانون قابل پذیرش نیست .

آیا توهین با ترک فعل ممکن است؟

– 5 ترك فعل نمی تواند عنصر مادي جرم توهین باشد و توهین باید به صورت فعل مثبت انجام یابد .البته هرگاه عرف خاص مسلمی وجود داشته باشد که ترك فعل را بین گروه هاي معینی توهین محسوب نماید ، ( مثل عدم احترامات نظامی به مافوق ) شمول احکام راجع به توهین کیفري به آن موارد بعید نیست . لکن برخی در اینجا نیز ترك فعل را توهین نمی دانند بلکه عمل را مشمول مقررات انتظامی می دانند .

آیا در توهین کذب یا صدق بودن اهمیت دارد؟


– 6 در توهین صدق یا کذب بودن تاثیر ندارد و این یکی از تفاوت هاي افترا و توهین است . زیرا در افترا اگر صحت اسناد را اثبات نماید جرم نیست ولی در توهین حتی در فرض صدق نسبت نیز جرم صادق است .

توهین درجمع باشد یا در خفا


– 7 جهت صدق توهین، در جمع بودن یا در خفا بودن توهین تاثیري ندارد و همین مقدار که لفظ یا عمل شأنیت تخفیف و تحقیر را داشته باشد توهین صدق می کند .

مخاطب باید زنده باشد؟


– 8 زنده بودن توهین شونده شرط نیست و می تواند توهین نسبت به افراد مرده نیز صورت گیرد.( با 1383 ) . در مقابل عده اي معتقدند /6/ 7 مورخ 26 / توجه به ماده 514 ق.م.ا و نظریه اداره حقوقی شماره 1450 توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ماده 608 قرار گیرد که عرفا توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنها بزه دیده محسوب شوند . این نظر در ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز پذیرفته شده است .

وقتی به فرد مرده توهین صدق می کند ، به طریق اولی توهین به فرد غایب نیز صدق می کند ، البته جز در مواردي که در قانون تصریح شده است مثل ماده 517 ق.م.ا در مورد توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران .

آیا توهین ارتجالی است؟


10 – ارتجالی بودن در توهین شرط نیست و توهین در مقابل توهین نیز توهین کیفري است . در این صورت ممکن است مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد .

توهین مطلق یا مقید


11 – با توجه به اینکه توهین جرمی مطلق است و نه مقید، گوینده باید علم به موهن بودن لفظ یا عمل داشته باشد و آگاهی شنونده یا طرف توهین از موهن بودن شرط نیست و لذا اگر الفاظ رکیک با علم به مفهوم آن حتی به زبان دیگري گفته شود در تحقق جرم تأثیري نخواهد داشت و صرف موهن بودن عرفی رفتار مرتکب و لحاظ سایر شرایط کافی به نظر می رسد و هتک حیصیت و آبروي طرف یا اذیت شدن او و یا هرنتیجه مشابهی براي تحقق جرم توهین ضرورت ندارد .

آیا جرم توهین سونیت خاص نیاز دارد؟


– 12 در جرم توهین سوء نیت عام کافی است و نیازي به سوء نیت خاص وجود ندارد . ( یعنی نیاز نیست مثلا در توهین لفظی گوینده قصد اهانت داشته باشد و صرف موهن بودن لفظ در تحقق جرم توهین کافی است )

قصد مجرمانه در توهین

– 13 سوء نیت در توهین و اهانت همیشه مفروض بوده و نیازي به اثبات ندارد ؛ چرا که توهین آمیز بودن عمل کاشف از وجود قصد مجرمانه مرتکب دارد ؛ مگر آنکه خود مرتکب ادعاي عدم قصد نماید و نسبت به اثبات آن اقدام نماید .

اشتباه در مخاطب توهین


– 14 اشتباه مرتکب در هویت طرف نیز وصف عمدي توهین را زایل نمی کند هرچند در مواردي که شخصیت طرف توهین شرط باشد چنین اشتباهی می تواند مستند قانونی را تغییر دهد .

آیا جرم توهین شرائط دیگری نیز دارد؟

بله شرائط جرم توهین محدود به موارد فوق نیست و شرائط دیگری را دارا می باشد که می توانید با مراجعه به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در موردآنها بدانید.

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید