ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی

شما می توانید در این پست با موضوع «ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی

» آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی

کمیسیون های ماده صد و کارکنان شهرداری برای تعیین میزان جزیمه متعلقه به ملک با استفاده از ضرایبی اقدام می کنند، میزان جریمه های ساختمانی بر اساس ضرایب تعیینی به شرح ذیل است :

ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی چگونه است؟

حداقـل يـك دوم و حداکثر ۳ برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه = در اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی

حداقل ۲ برابر و حداکثر ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان بـرای هـر مـتـر مـربـع بنای اضافی ایجاد شـده = در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری

حداقل ۱ برابـر و حداکثر ۲ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بـيـن رفـتـه پارکینگ = در مورد عدم احـداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن

 به ازاء هـر مـتـر مـربـع بنـای بـدون مجوزيـك دهـم ارزش معاملاتی ساختمان يا يك ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشـد ، هـر کـدام که مبلغ آن بیش تـر اسـت = در مورد احـداث بنـای بـدون پروانه در حـوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد .

ضریب یک نوع معیار برای تعیین جریمه است

ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی در ملک دارای پروانه و بدون آن متفاوت است

نکته ی شایان توجه این که باید میان اضافه بنا در حالتی که ساختمان دارای پروانه ساخت است و حالتی که فاقد پروانه میباشد در میزان جرایم تفاوت قائل شد :

ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی برای ساختمان دارای پروانه

  اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ، اعـم از اینکه در حـد تراکم بوده یا مازاد برآن باشـد ، در صـورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ از یک دوم  ضمانت اجراها و اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ارزش معاملاتی تا حداکثر سه برابر ، به آن تعلق می گیرد ، لذا باید توجه داشت که ملاک پروانه ساختمانی است .

 

ملک دارای پروانه با ملک بدون پروانه ضریبش متفاوت است

ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی برای ساختمان فاقد پروانه

 کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان او مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشـد ، کمیسیون می تواند به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ او را به پرداخت جریمـه مـحـكـوم نـمایـد ايـن جريمـه بـرای آن مقـدار از ساختمان که در حـد تراکم مجاز اسـت بـه ازاء هر مترمربع حسـب مـورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشـد در مـورد ساختمان های واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجـاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری وصنعتی و اداری از قرار هر مترمربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود .

 

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید