عقد اجاره

شما می توانید در این پست با موضوع «عقد اجاره» آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

عقد اجاره(تعریف)

 عقد اجاره عبارت است از : « تملیک منافع عين مستأجره توسط مؤجر به مستأجر در مدت زمان معین در ازای عوض معلـوم ( اجـرت المسمى يا اجرت المثل ) . »

مؤجر مؤجر اعم از مالک عین و مالک منفعت ( مستأجر ) است . دعاوی مالی نظیر دعوى خلع ید ، حتماً باید توسط مالک اقامه گردد ، اما در بحث تخلیه لازم نیست مؤجر مالک عین مستأجره باشد . لذا در دعوی تخلیه از مؤجر سؤال نمی شود که مالک است ، نماینده مالک است یا وکیل مالک ، بلکه همین مقدار که احراز شـود خواهـان مؤجر بوده است ، می تواند دعاوی مرتبط با اجاره مانند تخلیه ، اجرت المسمى ، اجرت المثل و … را طرح نماید .

به همان مبنا و دلیلی که شخص مجوز پیدا کرده اجاره دهد ، به همان مبنا نیز اجازه دارد اقامه دعوی کند . مگر اینکه احراز شود مؤجر عين مستأجره را به صورت فضولی اجاره داده است که در این صورت ، اجـاره غیرنافذ و تابع قواعد عقد فضولی خواهد بود ، یعنی اگر مالک اجازه دهد ، اجـاره نـافـذ شـده و مالک ، مؤجر اصلی می گردد ، اما اگر اجازه ندهد ، اجاره باطل است .

شرایط عین مستأجره در عقد اجاره

۱ ) مؤجر باید قدرت بر تسلیم داشته باشد : چنانچه مؤجر قادر به تسليم عين مستأجره نباشد ، عقد اجـاره باطل است ، مانند اینکه عین مستأجره در تصرف غاصب بوده و مؤجر نتواند آن را از ید وی خارج نماید یا اینکه دولت ، ملک یا اتومبیل را توقیف کرده و اجازه تصرف در آن را ندهد . ماده 470 قانون مدنی مقرر می دارد : « در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است . »

۲ ) استفاده از منافع با بقاء عین ممکن باشد : بنابراین کالاهای مصرفی مانند میـوه جـات قابـل اجـاره دادن نیستند . ماده 471 قانون مدنی می گوید : « برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد . »

3 ) عين مستأجره باید معین باشد : ماده ٤٧٢ قانون مدنی مقرر داشته است :« عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است . » بنابراین ، اجاره دادن یک چیز ( عین مجهول ) با یکی از چند مغازه ( عين مـردد ) صحیح نیست ؛ زیرا عـيـن مستأجره در این گونه موارد معین نیست . البته حقوقدانان می گویند اگر مؤجر دو مغازه دارد که از هر جهت مانند یکدیگر بوده و یکی از آنها را بدون اینکه تعیین کند اجاره می دهد ، همین مقدار علـم اجمـالی بـه عـين مستأجره برای صحت اجاره کافی است.

شرایط صحت عقد اجاره

 ۱ ) شرایط اساسی صحت معامله : با توجه به اینکه اجاره نوعی عقد است ، شرایط صحت عقـد باید در آن رعایت شود . شرایط اساسی صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است که عبارتند از : الف – قصد طرفین و رضای آنها : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ( ماده ۱۹۱ قانون مدنی ) . ب – اهلیت طرفین : برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند ( ماده ۲۱۱ ) . ج – موضوع معیّن که مورد معامله باشد : مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهـد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند ( ماده ٢١٤ قانون مدنی ) . د – مشروعیت جهت معامله : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشـد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است ( ماده ۲۱۷ قانون مدنی ) .

۲ ) تعیین مدت : چنانچه در عقد اجاره مدت معین نشود ، اجاره باطل است . ماده 468 قانون مدنی می گوید : « در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است . » اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یـا سـالی فـلان مبلغ معین شده باشد ، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هـم تخليـه يـد او را نخواهـد ، مـؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف ، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود ( ماده 501 قانون مدنی ) .

تعیین اجاره بها

در عقد بیع ، عوضین باید معلوم باشد و گرنه بیع غرری و باطل خواهد بود . در اجاره ، فقها به تعیین اجـاره بها اشاره ای نکرده اند ، لذا در خصوص لزوم تعیین اجاره بها برای صحت عقد اجاره اختلاف نظر وجود دارد :

الف – تعیین اجاره بها لازم است : برخی معتقدند در اجاره نیز مانند بیع باید اجاره بها معین باشد و گرنه اجاره باطل است .

ب – تعیین اجاره بها لازم نیست : یکی از وظائف مجتهد و حاکم شرع این است که محرمات الهی را از منابع معتبر استخراج نموده و در اختیار سایرین قرار دهد .

وقتی فقها در خصوص حرمت یا بطلان مسألهای اظهار نظر نمی کنند ، معنایش آن است که دلیلی در خصوص آن وجود ندارد و در این گونه موارد اصل بر اباحـه و جواز آن است . بنابراین ، به نظر می رسد از لحاظ فقهی می توان اجاره بها را معین نکرد که در ایـن صـورت برای تعیین آن ، با رجوع به کارشناس اجرت المثل مشخص می گردد .

قانونگذار نیز تنها تعيين عين مستأجره را مورد تصریح قرار داده ( ماده ٤٧٢ قانون مدنی ) و اشاره ای به بطلان اجاره در صورت معین نبودن اجاره بها ننموده است ، در حالی که در خصوص بیع ، عدم تعيين عوض را موجب عقد بطلان دانسته است .

علاوه بر آن ، از مواد ۲۳ و 36 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز می توان به عنوان مؤيد مطلب استفاده کرد . توضیح مطلب اینکه قراردادهای اجاره بین مردم ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و در هر صورت یا طرفین به هنگام عقد ، اجاره بها را معین می کنند یا معین نمی کنند .

اگـر اجـاره بـهـا در معین نشده باشد ، به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است ، مانند آنکه مستأجر هـر مـاه پانصد هزار تومان به مؤجر داده و مؤجر نیز آن را دریافت می کند .

اما چنانچه اجاره بها تعیین نشده و توافـق عملی نیز حاصل نگردد ، ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می گوید با رعایت مقررات ایـن قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین می شود .

تعیین اجاره بها به نرخ عادله روز ، به معنی آن است که قانونگذار عدم تعیین اجاره بها را موجب بطلان عقد اجاره ندانسته است .

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید