‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي

شما می توانید در این بخش به ‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي دسترسی داشته باشید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي

‌فصل اول – كليات

‌ماده 1 – بنياد شهيد انقلاب اسلامي – كه از اين پس دراين اساسنامه به اختصار “‌بنياد” ناميده مي‌شود – نهادي
است انقلابي كه در اجراي فرمان‌رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان‌ا…‌
تعالي‌عليه در تاريخ 1358.12.22 تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي‌و استقلال مالي و اداري است و امور
آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي و در چهارچوب اين اساسنامه و
آئين‌نامه‌هاي‌مربوطه زير نظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود.

‌ماده 2 – مدت فعاليت بنياد از تاريخ تأسيس نامحدود است. انحلال يا خاتمه آن با نظر مقام معظم رهبري
مي‌باشد.

‌فصل دوم – اهداف و وظايف

‌ماده 3 – اهداف بنياد عبارتند از:

1 – احياء، حفظ و ترويج فرهنگ شهادت در جامعه

2 – زنده نگهداشتن ياد و نام شهيدان انقلاب اسلامي و حفظ آثار آنها

3 – تجليل، تكريم ، صيانت و حمايت از خانواده‌هاي معظم شاهد

4 – تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه و نظام و نيز بهره‌گيري از سرمايه و دارايي بنياد براي رشد و
اعتلاي مادي و معنوي خانواده‌هاي‌معظم شاهد

‌ماده 4 – منظور از شهيد در اين قانون ، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن
و يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي‌ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار
نموده و يا مي‌نمايد.

‌ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و
ستادكل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌تبصره – كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد، شهيد شناخته شده‌اند همچنان شهيد محسوب
خواهند شد.

‌ماده 5 – اهم وظايف بنياد علاوه بر اجرا و پيگيري دستورات و فرمانهاي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي
عليه در رابطه با خانواده‌هاي معظم‌شاهد، از جمله فرمان ده ماده‌اي مورخ 1358.12.22 عبارتند از:

‌الف – در قبال شهادت:

‌برنامه‌ريزي و تلاش به منظور تبيين مفهوم و فلسفه جهاد و شهادت و ايثار، احيا، حفظ و ترويج فرهنگ و روحيه
شهادت طلبي در جامعه به عنوان‌والاترين ارزش الهي از طريق:

1- بسيج كليه امكانات نظام و جامعه اسلامي به ويژه نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، آموزشي و وسايل
ارتباط جمعي

2- شناسايي و تقويت و ترويج عوامل و موجبات رشد و توسعه فرهنگ شهادت‌طلبي

3- بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده و مخرب فرهنگ شهادت و ايثارگري و تلاش در امحاء و رفع آنها

ب – در قبال شهيد:

‌برنامه‌ريزي و تلاش براي تجليل و تكريم از مقام والاي شهدا و بزرگداشت و زنده نگه‌داشتن ياد و خاطره آنان از
طريق:

1- برگزاري مراسم يادبود با الهام از مكتب عاشوراي حسيني و بااستفاده از مناسبتهاي ملي و مذهبي.

2- حفظ قداست و منزلت گلزار شهدا و محور قراردادن اين مراكز در برگزاري مراسم رسمي و مردمي و پيگيري
مرمت و ارايه خدمات شايسته به‌مراكز مذكور توسط شهرداريها و ساير نهادهاي ذيربط براساس ضوابطي كه بنياد
اعلام مي‌كند.

3- پي‌گيري نامگذاري معابر، ميادين، مراكز فرهنگي، اجتماعي و ساير اماكن عمومي و ملي به‌نام مبارك شهدا
و نصب يادمانها از طريق‌دستگاههاي ذيربط.

4- جمع‌آوري و حفظ و نگهداري و معرفي آثار فرهنگي، ادبي، هنري، وصايا و ديگر آثار شهدا.

5- تشويق و ترغيب و حمايت از جامعه فرهنگي، آموزشي، هنري و انديشمندان، ادبا و نويسندگان در ثبت،
تبيين و معرفي ويژگيها، سيره معنوي‌و فضايل اسوه‌هاي شهادت و ايثار.

ج – در قبال خانواده‌هاي شاهد:

‌برنامه‌ريزي و تلاش براي صيانت و رشد و اعتلاي مادي و معنوي خانواده‌هاي شاهد در زمينه‌هاي:

1- امور فرهنگي – آموزشي

– پيگيري و نظارت امور فرهنگي، تربيتي و آموزشي فرزندان شاهد و زمينه‌سازي رشد و تعالي فكري، روحي،
اخلاقي و تحصيلي آنها از طريق:

– تهذيب و كسب معنويت اسلامي و ارتقاي معرفت ديني و بهره‌وركردن استعدادهاي الهي آنان.

– نظارت درجهت ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاي علمي، تحقيقي، آموزشي و مهارتهاي فكري و تخصصي و
پرورش جسمي فرزندان شاهد در تمام‌مراحل و مقاطع تحصيلي به بهترين وجه با همكاري مراجع ذيربط.

– تقويت روحيه خدمت به “‌اسلام ناب محمدي” در خانواده‌هاي معظم شاهد.

– ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به والدين و همسران شاهد با همكاري مراجع ذيربط.

2- امور معيشتي و رفاهي

‌تلاش در جهت خود اتكايي اقتصادي و تأمين اجتماعي و رفاهي خانواده‌هاي شاهد از قبيل:

– فراهم‌سازي تسهيلات و ارايه حمايتهاي لازم و آموزشهاي تخصصي، فني و حرفه‌اي و نيز جلب مشاركت كليه
سازمانها و دستگاههاي ذيربط جهت‌ايجاد اشتغال مفيد براي خانواده‌هاي شاهد.

– تأمين و پرداخت حقوق، مستمري و مزاياي خانواده‌هاي شاهد مشمول و داراي شرايط در چهارچوب قوانين،
مقررات و ضوابط مربوط.

– تأمين مسكن همسر و فرزندان تحت پوشش فاقد مسكن و يا داراي مسكن نامناسب با كمك خانواده شاهد و
مراجع ذيربط.

– تأمين خدمات درماني همسر، فرزندان و والدين شاهد تحت پوشش با همكاري دستگاههاي ذيربط.

– ارايه خدمات و تسهيلات در زمينه ازدواج فرزندان و همسران شاهد.

– پيگيري و انجام اقدامات ممكن درجهت ارايه خدمات و تسهيلات و مساعدتهاي لازم به والدين معظم
شاهد.

3- امور حقوقي و قضايي

‌تلاش درجهت حل و فصل امور حقوقي و قضايي خانواده‌هاي شاهد با همكاري مراجع ذيربط از طريق:

– پيشنهاد و همكاري با مراجع قضايي در تعيين، نصب و عزل قيم و امين و مراقبت بر اعمال آنها، همچنين
مراقبت بر اعمال اوليا، اوصيا، قيمها و‌حضانت‌كنندگان از صغار شاهد و رسيدگي به اختلافها در امر حضانت
فرزندان و ارايه راه حل به محاكم.

– مساعدت و همكاري با مراجع ذيربط درجهت تبديل و تغيير در اموال و دارايي صغار شاهد در راستاي مصالح و
غبطه آنان برحسب موازين شرعي و‌درصورت لزوم پي‌گيري به منظور حل و فصل اختلافات مربوط تا صدور حكم
قطعي.

– درخواست تنفيذ وصيتنامه عادي شهدا ازمحاكم ذيصلاح و پي‌گيري امور مربوط به انحصار وراثت و مراقبت بر
احصار و تحريم ماترك شاهد و تقويم‌و نگهداري حساب اموال صغار و محجورين و معاضدت حقوقي و قضايي
خانواده‌هاي شاهد درصورت ضرورت.

– شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصلاح به منظور وكالت خانواده‌هاي محترم شاهد در دعاوي
مربوطه بنا به درخواست آنان.

4- امور اقتصادي

– اداره و بهره‌برداري مطلوب از اموال و داراييهاي تحت پوشش بنياد.

– بكارگيري مطلوب پس‌اندازها، اموال و داراييهاي فرزندان شاهد – كه دراختيار بنياد است – براي تأمين آينده
اقتصادي آنها و جلوگيري از كاهش ارزش‌داراييها.

‌تبصره – ضوابط تنظيم و صدور احكام كارگزيني و تشخيص افراد تحت تكفل شاهد بموجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود
كه توسط بنياد و سازمان امور‌اداري و استخدامي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل سوم – اموال، داراييها و منابع مالي

‌ماده 6 – اموال و داراييهاي بنياد عبارت است از:

1- كليه اموال منقول و غيرمنقول، سهام، اوراق بهادار، وجوه نقد و ديگر داراييهايي كه به حكم محاكم به تملك
بنياد درآمده يا در مي‌آيد.

2- كليه اموال، داراييهايي كه از طرف دولت دراختيار بنياد قرار مي‌گيرد.

3- اموال و داراييهايي كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد اهدا مي‌شود.

‌ماده 7 – منابع مالي بنياد عبارتند از:

1- كمكهاي مقام معظم رهبري.

2- كمكها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور.

3- درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي بنياد.

4- هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي.

‌فصل چهارم – اركان

‌ماده 8 – اركان بنياد عبارتند از:

1- هيأت امنا

2- نماينده ولي‌فقيه در بنياد (‌درصورت معرفي معظم‌له)

3- رئيس بنياد

‌ماده 9 – هيأت امناي بنياد مركب از هفت نفر به‌شرح زير است:

– رييس جمهور به عنوان رييس هيأت امنا

– نماينده ولي‌فقيه در بنياد (‌درصورت تعيين)

– رييس بنياد

– يك نفر از وزراء فرهنگي به انتخاب رئيس جمهور

– رييس سازمان برنامه و بودجه.

– دو نفر از شخصيتها و افراد بصير در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ازميان خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد و
تاييد رئيس جمهور

‌تبصره – رييس بنياد دبير هيأت امنا خواهد بود.

‌ماده 10 – وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح زير است:

1- پي‌گيري اوامر و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري

2- تصويب خط مشي‌ها و سياستهاي كلي

3- تصويب برنامه و بودجه سالانه

4- تصويب صورت حساب عملكرد سالانه

5- ارايه گزارش عملكرد سالانه بنياد به مقام معظم رهبري و كسب رهنمودهاي لازم

6- تصويب ساير موضوعاتي كه توسط رئيس بنياد براي تحقق اهداف بنياد ارايه مي‌شود

‌ماده 11 – اهم وظايف نماينده ولي فقيه درصورت تعيين به شرح زير مي‌باشد:

1 – پيشنهاد سياستهاي لازم براي حفظ و ترويج فرهنگ شهادت‌طلبي و ايثار در جامعه، جهت تصويب به هيأت
امناء.

2 – برنامه‌ريزي امور فرهنگي خانواده‌هاي شاهد و حفظ و تعميق و ترويج فرهنگ شهادت و ايثار در جامعه و
نظارت بر اجراي آن.

3 – تطبيق دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي داخلي با موازين شرعي و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم
رهبري.

4 – اعمال اختيارات شرعي تفويض شده از سوي مقام معظم رهبري.

5 – سياستگزاري نحوه اداره و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصله از فروش آن قسمت
از اموال و املاك بنياد و فعاليتهاي‌اقتصادي سازمانهاي وابسته كه شرعا تصرف در آنها با اذن ولي فقيه مي‌باشد
براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله در جهت تحقق اهداف‌عاليه بنياد.

6 – ارايه برنامه‌هاي عقيدتي – سياسي جهت رشد و ارتقاء خصوصيات فكري و اخلاقي خدمتگزاران خانواده‌هاي
شاهد و ارتقاء جو معنوي بنياد.

7 – نظارت بر حسن جريان امور بنياد.

‌ماده 12 – رئيس بنياد بالاترين مقام اجرايي بنياد است كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تاييد مقام معظم رهبري با
حكم رئيس‌جمهور به‌مدت چهار‌سال منصوب و مسووليت اداره امور بنياد و اجراي برنامه‌ها را برعهده خواهد
داشت و اهم وظايف او به شرح زير است:

1- تهيه، تدوين و پيشنهاد خط مشي‌ها و سياستهاي اجرايي، برنامه و بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش
عملكرد سالانه بنياد به هيأت امنا براي‌اقدام لازم.

2- تنظيم و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم و همچنين پيشنهاد اصلاح تشكيلات جهت تصويب به مراجع ذيربط.

3- نمايندگي بنياد در كليه امور حقوقي و نزد كليه مراجع اعم از قضايي، اداري و قانونگذاري و طرح و اقامه
دعاوي و دفاع و جوابگويي به هرگونه‌دعاوي حقوقي، جزايي و اداري به طرفيت از بنياد و انجام ساير فعاليتهاي
لازم براي استيفاي حقوق بنياد با حق تعيين وكيل يا نماينده و تفويض‌اختيارات لازم به‌آنان براي انجام امور
محول.

4- انجام كليه امور مالي، اداري، فرهنگي و اجتماعي، ازجمله عزل و نصب مديران و صدور دستورالعملها و
بخشنامه‌هاي لازم همچنين گشايش انواع‌حسابهاي بانكي، انجام هر نوع معامله و هرگونه ارتباط با مؤسسات و
سازمانهاي دولتي، غيردولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي و ايجاد واحدهاي‌جديد يا انحلال و تجزيه يا ادغام
واحدهاي تابع بنياد كه ضروري تشخيص داده شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

‌فصل پنجم – امور مالي و اداري

‌ماده 13 – بودجه تفصيلي بنياد هر سال براساس اعتبارات و كمكهاي مصوب از محل بودجه كل كشور و ساير
منابع يادشده در ماده (7) اين‌اساسنامه تنظيم و پس از تصويب هيأت امنا به‌مورد اجرا گذارده مي‌شود.

‌تبصره – اعتبارات مربوط به بودجه عمومي هرسال در قالب طرح و برنامه و به‌صورت كمك در بودجه كل كشور
منظور مي‌شود.

‌ماده 14 – امور مالي و معاملاتي بنياد تابع آيين‌نامه خاصي است كه ظرف (3) ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه
توسط رئيس بنياد تهيه و‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 15 – مقررات اداري و استخدامي بنياد ظرف (3) ماه پس از تصويب اين اساسنامه در چهارچوب قانون نظام
هماهنگ پرداخت بنا به پيشنهاد‌مشترك بنياد و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت وزيران
مي‌رسد.

‌ماده 16 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين اساسنامه لغو مي‌گردد.

‌تاريخ تصويب 1377.2.27

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377.3.6

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید