ماده 72-[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.