قانون مجازات اسلامی

مـنتظر شمـــا هستیمــ

ماده 86-[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

قبلی ماده 85 قانون مجازات اسلامی

بعدی ماده 87 قانون مجازات اسلامی

جهت مشاهده

مربوط به این ماده روی عنوان مربوطه کلیک نمائید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید