قرار اناطه

شما می توانید در این پست با موضوع «قرار اناطه » آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

قرار اناطه

 « هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعـوا تـا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامهی دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید … » ( مـاده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) با توجه به نص مزبور ، صدور قرار اناطه در دعاوی حقوقی نیز ، در قانون پیش بینی شده است .

قرار اناطه باید در مواردی صادر شود که اثبات ادعای « منوط به » در صلاحیت دادگاه دیگری باشد . بنابراین ، در صورتی که رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد برای مثال ، ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل در همان دادگاه ؛ ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادگاهی که به دعوای اقامـه شده رسیدگی می نماید ادعای مطروحه را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد .

تفاوت قرار اناطه کیفری و حقوقی

اما چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشـد کـه مستلزم اقامه دعواست ، قانونگذار صدور قراراناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت « دادگاه دیگری » باشد ؛ در حالی که بین این مورد و حالتی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامـهی دعوا بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعواست نباید تفاوتی قایل شد ( ملاک ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ) .  هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و ادامه ی رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید .

در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت . » ؛ ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی کیفری دادگاه « صالح » اقامه ی دعوا کند و گواهی آن را به دادگاهی کـه بـه دعـوای « اصـلی » رسیدگی می کند تسلیم نماید که دعوا از پیش اقامه نشده باشد و صدور رأی در دعـوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای « منوط به » باشد ، حتی اگـر دعـوای اصـلی در دادگاه تجدیدنظر و دعوای « منوط به » در دادگاه نخستین مطرح باشد .

 اشاره شد که اگرچه قرار اناطه در امور حقوقی ، در قانون جدید پیش بینی شده است ، اما در حکومت قانون قدیم نیز صدور آن مجاز شمرده می شد . از سوی دیگر اگرچه در بادی امر قرار اناطه به قرارهای شبه قاطع نزدیک به نظر می رسد ، اما اعدادی بودن آن قابل دفاع میباشد . در حقیقت ، پرونده از دادگاه خارج نمی شود و در انتظار ارائه ی گواهی اقامهی دعوای « منوط به » ، به قید وقت احتیاطی و در صورت ارائـه ى گواهی در مهلت مقرر ، با صدور قرار توقیف دادرسی ، تا ارائـه ى رأی قطعی ، در دادگاه صادرکنندهی قرار اناطه باقی می ماند

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید