قـرار ابـطـال دادخـواسـت و آثار آن

شما می توانید در این پست با موضوع «قـرار ابـطـال دادخـواسـت و آثار آن » آشنا شوید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

قـرار ابـطـال دادخـواسـت و آثار آن

 قانونگذار در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده که خواهان باید معمـول دارد قرار ابطال دادخواست ، افزون بر آن ، در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود . در هـر حال ، قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن ، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می نموده خارج می شود . 

بعضی از مواردی که دادگاه اقدام به صدور قرار ابطـال دادخواست می نماید بررسی شده است. افزون بر موارد مزبور ، به موجب ماده ۲۵۶ قانون آئین داردسی مدنی، در صورتی که دادگاه رأساً صدور قرار تحقیق محلی و معاینهی محـل را لازم بداند ، تهیـه ی وسایل اجرای آن در مرحلهی نخستین با خواهان دعوا و در مرحلهی تجدیدنظر با تجدید نظر خواه می باشد .

در صورتی که به علت تهیه نشدن وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید ، چنانچه در مرحله ی نخستین باشـد ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در مرحلهی تجدیدنظر ، تجدیدنظر خواهی متوقف می گردد ، امـا مـانع اجرای حکم نخستین نمی باشد.

همچنین ، بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آئین داردسی مدنی در صورتی که دادگاه رأساً نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام نماید ، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله ی نخستین به عهده خواهان و در مرحلهی تجدیدنظر به عهدهی تجدیدنظر خواه است و چنانچه دادگاه ، در مرحلهی نخستین ، نتواند بدون نظر کارشناس ، حتی با سوگند ، نیز حکم صادر نماید قـرار ابطـال دادخواست نخستین صادر می شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشـد تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مـانع اجـرای حـكـم نخستین نخواهـد بـود .

با توجه به ملاک مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آئین داردسی مدنی می توان گفت در تمام مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که در محدودهی قانون ، خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علی رغم اعلام دادگاه ، خودداری می نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود .

افزون بر موارد مزبور ، چنانچه خواهان در مرحله ی نخستین و یا تجدیدنظر خواه در مرحله ی تجدیدنظر دادخواست خود را استرداد نماید ، به موجب مواد ۱۰۷ ( بند الف ) و ۳۶۳ قانون آئین داردسی مدنی ، دادگاه ، حسب مورد قرار ابطال دادخواست نخستین و یا تجدیدنظر را صادر می نماید . قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر ، به هر علت که صادر شود ، با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی محدود به مهلت معینی است که تا صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر ، معمولا ، پایان می یابد ، موجب می شود که حق تجدیدنظر خواهی به طور کلی از بین برود.

قرار ابطال دادخواست  و آثار آن ( آثار قرار)

آثار قرار ابطال دادخواست همـان آثـار قـرار رد دعواست . امـا ، قـرار ابطـال دادخواست ، بر خلاف قرار رد دعـوا و عـدم استماع آن ، در مـواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین داردسی مدنی، در زمره ی قرارهای قابل فرجام آمده است . )

 

 

به وکلاء معتمد در این زمینه مراجعه کنید

لوایح و پرونده های خود را با سپردن به غیر وکلا نابود نکنید.هر پرونده زمان، علم و دانش مخصوص به خود را می خواهد.

برای دسترسی به وکلای متخصص در این مورد از طریق تماس با ما اقدام نمائید

به امید دیدار شما

من را در اینستاگرام دنبال کنید

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید