خلاصه نظریه:

تعیین مدیرعامل از اختیارات مجمع عمومی عادی خارج است و در اختیار هیئت مدیره است

استعلام :
در شركت سهامي ؛ 1-آيا مجمع عمومي عادي حق انتخاب مديرعامل را دارد ، و يا اينكه انتخاب مديرعامل ، منحصراً درصلاحيت هيات مديره مي باشد ؟ ۲ -علي فرض ، چناچه مجمع عمومي عادي و هيات مدير ( هر دو ) مجاز به انتخاب مدير عامل فرض شود ، در اين فرض ، اگر مجمع عمومي عادي شخص معيني را به عنوان مديرعامل انتخاب كند ،و هيات مديره شخص ديگري را بعنوان مديرعامل انتخاب كند ، و هيات مديره شخص ديگري را بعنوان مدير عامل انتخاب كند ، در اين صورت آيا يك )هر دو مدير عامل متفقاً و مشتركا بايد اعمال مديريت نمايند ؟ دو )هر يك از مديران عامل منفردا حق اعمال مديريت دارد ؟ سه ) هيئت مدير ،حق عزل مديرعامل منتخب توسط مجمع عمومي را دارد ؟ چهار) مجمع عمومي ،حق عزل مديرعامل منتخب توسط هيئت مديره را دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به صراحت ماده 124 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مدير عامل از طرف هيأت مديره با تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه تعيين مي شود؛ هم چنان كه به موجب تبصره همين ماده عزل مدير عامل نيز با هيأت مديره است؛ بنابراين، تعيين مدير عامل اساساً از صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي عادي كه وفق ماده 86 اين لايحه قانوني، اتخاذ تصميم نسبت به امور جاري شركت را بر عهده دارد، خارج است با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است؛ زيرا، مجمع عمومي عادي نمي تواند مدير عامل تعيين و معرفي كند؛ بنابراين، ديگر پرسش هاي مطرح شده راجع به حدود اختيارات هر يك از دو مدير عامل تعيين شده از سوي هيأت مديره و مجمع عمومي عادي و عزل هر يك از اين مديران توسط مرجع تعيين كننده ديگر مدير عامل، منتفي است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید