خلاصه نظریه:

اتیان قسامه با وصف «شنیدن» و بعد از گذشت مدتی مجدد اتیان قسامه همان حالفین با وصف«یقین» ایرادی نیست چرا که لازم نيست اداء كننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت باشد و علم وي به آن چه به آن سوگند ياد مي كند (مطابق صدر ماده 340 قانون پيش گفته) كافي است

استعلام :
در جريان برگزاري مراسم قسامه با موضوع قتل عمدي مرد مسلمان، تعدادي از حالفين با تاكيد بر اينكه شنيده اند الف از سوي ب بصورت عمدي به قتل رسيده است ،مبادرت به اتيان سوگند نموده اند ليكن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندين سال، همان حالفيني كه سابقا اظهار داشته بودند شنيده اند ،اين بار با تاكيد بر اين كه يقين دارند كه ب اقدام به قتل عمدي الف نموده است ،اقدام به اتيان سوگند نموده اند .حال سوال از اين قرار ميباشد كه آيا سوگند حالفين كه سابقاً نه از روي يقين بلكه بر اساس شنيده ها ،مبادرت به اتيان سوگند نموده بودند اكنون و بعد از گذشت چندين سال از قسامه اول ،بصورت قطع يقين اقدام به اتيان سوگند مينمايند ،اعتبار دارد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستنبط از مواد 339 ناظر به 204، 340، 341، 342 و 346 قانون مجازات اسلامي اين است كه لازم نيست اداء كننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت باشد و علم وي به آن چه به آن سوگند ياد مي كند (مطابق صدر ماده 340 قانون پيش گفته) كافي است؛ بنابراين آن چه موضوعيت دارد احراز قطع و يقين (علم) و فقدان احتمال تباني و ديگر شرايط مقرر براي اداء كنندگان سوگند (از جمله موضوع مواد 340، 341 و 342) در اجراي قسامه است كه تشخيص و احراز اعتبار يا عدم اعتبار سوگند اداء كنندگان، امري موضوعي و بر عهده مقام قضايي ذي ربط است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید