شماره نظریه 4341/7    تاریخ نظریه 1390/10/07

نظریه 1- صرف تاسیس مرغداری بدون تحصیل موافقت سازمان جهاد کشاورزی باتوجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی فاقد جنبه کیفری است وجرم محسوب نمی شود که با شکایت سازمان دامپزشکی مورد رسیدگی قرار گیرد مگر اینکه پرورش غیرمجاز مرغ، عوارض مقرر در ماده 688 قانون مجازات اسلامی را در بر داشته باشد که در این صورت متهم حسب مقررات این ماده قابل تعقیب خواهد بود. 2- چنانچه هزینه کارشناسی بعد از مهلتی که بازپرس تعیین نموده ومادام که اظهارنظر قضایی نشده، پرداخت شود، قابل ترتیب اثر است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید