ابلاغ الکترونیک

ابلاغ الکترونیکی شما می توانید در این پست با کم و کیف ابلاغ الکترونیکی و استفاده از سامانه ابلاغ آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی   ابلاغ الکترونیک سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه که توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در سال 1395 راه اندازی شده است اختصاص به ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی ها…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید