کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر

شما می توانید در این بخش به کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر دسترسی داشته باشید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر چه صلاحیت هایی دارد؟

کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر به عنوان یکی از مراجع غیر قضایی دارای دو نوع صلاحیت محلی و ذاتی است.

صلاحیت محلی کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر

کمیسیون های پزشکی مذکور در حوزه هراداره تامین اجتماعی تشکیل شده و در آن محدود انجام وظیفه می نمایند.

صلاحیت ذاتی کمیسیون پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر

صلاحیت های ذاتی کمیسیون پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده 91 قانون بیمه تامین اجتماعی « تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها» است البته آیین نامه مربوطه وظیفه « بررسی‌ پرونده‌های‌ بیمه‌ شدگان‌ و اظهارنظر درباره‌ نوع‌ کار، محل‌ کار، ساعت‌ کار، و تعیین‌ درصد از کارافتادگی‌، ادامه‌ درمان‌ و ادامه‌ کار» را از وظایف‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ دانسته است اگرچه کمیسیون تجدید نظر آن اصولا در مقام تشخیص و نقض آرا خلاف مقررات و قوانین بدوی تشکیل می گردد به همین خاطر آیین نامه مربوطه وظیفه «بررسی‌ و اظهارنظر نهایی‌ درباره‌ کلیه‌ آراء صادره‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ که‌ مورد اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ یا سازمان‌ قرار می‌گیرد» را از وظایف‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ تجدیدنظر دانسته است.

اعضاء کمیسیون پزشکی بدوی از کار افتادگی

کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ با حضور افراد زیر تشکیل‌ می‌گردد:یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ جراحی‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ عضو و رئیس‌ کمیسیون‌ و یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ عضو ثابت و یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ در رشته‌ بیماری‌ مربوطه‌ به‌ عنوان‌ عضو و یک مشاور و یک منشی‌ که عملا چهار نفر عضو ماهوی یک نفر منشی خواهند بود.

اعضاء کمیسیون پزشکی تجدید نظر از کار افتادگی

کمیسیونهای‌ پزشکی‌ تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل‌ می‌گردد:یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی یک نفر پزشک متخصص داخلی و یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه و یک نفر مشاور و یک نفر منشی که عملا همان ترکیب اعضاء بدوی است اما افراد نباید آنها باشند.

آئین رسیدگی در کمیسیون های پزشکی از کار افتادگی بدوی و تجدید نظر

اصل بر تشکیل در سازمان مربوطه به آن شهرستان است والا در صورت عدم تشکیل، فرد بیمه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به شهرستانی که در آن کمیسیون موجود است ارجاع داده خواهد شد که در این صورت هزینه سفر، اقامت همراه بعهده سازمان خواهد بود در هر حال کمیسیون وظیفه دارد بیمه شده را جهت حضور دعوت نماید. کمیسیون های بدوی و تجدید نظر می توانند به عنوان مشاوره از پزشک متخصص طب کار و اگر در آن شهرستان موجود نبود از کارشناس بهداشت حرفه ای استفاده و دعوت نمایند. 

کمیسیون بدوی موظف است طبق ماده 6ایین نامه رای صادر نماید که این رای صادر نموده و به بیمه شده ابلاغ نماید و اگر بیمه شده در جلسه حاضر نباشد این وظیفه تا اجتماعی است که راسا به بیمه شده ابلاغ کند. در نهایت رای گیری با اتفاق آرا بوده و کلیه اعضاء باید در جلسه حاضر باشند. البته آرا کمیسیون های فوق باید قابل انطباق با موازین قانونی صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد.

مهلت و نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی و تجدید نظر از کار افتادگی

بیمه شده می تواند به آرای کمیسیون بدوی غیر از موضوع «ادامه درمان» ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در شعبه تامین اجتماعی کتبا اعتراض خود را اعلام نماید. در نهایت اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ همراه‌ با مدارک‌ لازم‌ از طرف‌ شعبة‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ کمیسیون‌ تجدیدنظر ارسال خواهد شد. به نظر می رسد آرا کمیسیون تجدید نظر نیز طبق قوانین عامل دادرسی ظرف 3ماه برای افراد داخل ایران و 6ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدید نظر در شعب دیوان عدالت اداری باشد. البته این امکان وجود دارد که اگر ابلاغ رای تجدید نظر غیر واقعی باشد یعنی قانونی بوده باشد نیز با تبیین موضوع برای شعبه و به تشخیص آن میتوان خارج مهلت نیز اعتراض نمود.

متن آیین نامه موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی

ماده 1‌- تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر به‌ عهده‌ سازمان‌ تأمین ‌‌اجتماعی‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود خواهد بود.

ماده 2- کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر بر حسب‌ فراهم‌ بودن‌ امکانات‌ در یکی‌ از واحدهای‌ سازمان‌ و یا یکی‌ از مراکز درمانی‌ بنا به‌ تشخیص‌ سازمان‌ تشکیل‌ می‌گردد.

ماده 3- چنانچه‌ امکان‌ تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با توجه‌ به‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ فراهم‌ نباشد لازم‌ است‌ سازمان‌ بیمه‌ شده‌ را به‌ یکی‌ از نزدیک‌ترین‌ کمیسیون‌های‌ متشکله‌ در سایر شهرستان‌ها معرفی‌ نماید.

ماده 4- (اصلاحی‌ مورخ‌ 19/5/1371) کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ با حضور افراد زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌- یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ جراحی‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ عضو و رئیس‌ کمیسیون‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و تصویب‌ معاونت‌ درمان‌ با ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌.

ب‌- یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ عضو ثابت‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌.

ج‌- یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ در رشته‌ بیماری‌ مربوطه‌ به‌ عنوان‌ عضو به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ و پزشکی‌.

د- مشاور‌ با پیشنهاد اداره‌ کل‌ تأمین‌ اجتماعی‌ استان‌ و ابلاغ‌ معاونت‌ درمان‌.

هـ- منشی‌ با ابلاغ‌ مدیر درمان‌ که‌ وظیفه‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و تایپ‌ صورتجلسات‌ را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره‌ 1- (الحاقی‌ مورخ‌ 19/5/1371) بررسی‌ پرونده‌های‌ بیمه‌ شدگان‌ و اظهارنظر درباره‌ نوع‌ کار، محل‌ کار، ساعت‌ کار، و تعیین‌ درصد از کارافتادگی‌، ادامه‌ درمان‌ و ادامه‌ کار از وظایف‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ می‌باشد.

تبصره‌ 2- (الحاقی‌ مورخ‌ 19/5/1371) دعوت‌ از پزشک‌ متخصص‌ طب‌ کار به‌ منظور مشاوره‌ بدون‌ حق‌ رأی‌ در کمیسیونهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر بلامانع‌ بوده‌ و در شهرستانهایی‌ که‌ پزشک‌ متخصص‌ طب‌ کار وجود نداشته‌ باشد، دعوت‌ از کارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ جهت‌ مشاوره‌ مجاز می‌باشد.

ماده 5- (اصلاحی‌ مورخ‌ 19/5/1371) کمیسیونهای‌ پزشکی‌ تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌- یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ جراحی‌ عمومی‌ به‌ پیشنهاد معاونت‌ درمان‌ و تصویب‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ با ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌ به‌ عنوان‌ عضو و رئیس‌ کمیسیون‌.

ب- یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ عضو ثابت‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ پزشکی‌.

ج‌- یک‌ نفر پزشک‌ متخصص‌ در رشته‌ بیماری‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد مدیر درمان‌ و ابلاغ‌ دفتر تشکیل‌ کمیسیونهای‌ فنی‌ و پزشکی‌.

د- مشاور به‌ پیشنهاد اداره‌ کل‌ تأمین‌ اجتماعی‌ استان‌ و ابلاغ‌ معاونت‌ درمان‌.

هـ- منشی‌ با ابلاغ‌ مدیر درمان‌ که‌ وظیفه‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و تایپ‌ صورتجلسات‌ را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 1- پزشکان عضو کمیسیونهای بدوی مادام که عضویت یک کمیسیون بدوی را دارند نمی‌توانند به عضویت کمیسیون پزشکی تجدیدنظر منصوب شوند.

تبصره 2- برای هر یک از اعضای شرکت کننده در کمیسیونهای پزشکی افرادی با شرایط ذکر شده در این آیین نامه به عنوان عضو علی‌البدل تعیین می‌گردد.

تبصره 3- ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمه شدگان طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه با هماهنگی رئیس کمیسیون به عهده دبیر مربوطه می‌باشد.

تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ 5 مصوب سال 1366- بررسی‌ و اظهارنظر نهایی‌ درباره‌ کلیه‌ آراء صادره‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ بدوی‌ که‌ مورد اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ یا سازمان‌ قرار می‌گیرد از وظایف‌ کمیسیونهای‌ پزشکی‌ تجدیدنظر می‌باشد و نحوه‌ اعتراض‌ سازمان‌ مشابه‌ نحوه‌ اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ موضوع‌ ماده‌ 9 خواهد بود.

متن زیر به موجب اصلاحیه مورخ 2/5/1378 به مواد 4 و 5 اضافه شده است:

«از پزشکانی (تمامی رشته‌های تخصصی) به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر استفاده خدمتی به عمل آید که ضمن علاقه مندی به امور کمیسیون‌ها، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند».

ماده 6- پرونده‌ پزشکی‌ بیمه‌ شده‌ که‌ شامل‌ کلیه‌ مدارک‌ کلینیکی‌ و پاراکلینیکی‌، نظریه‌ پزشک‌ معالج‌ و همچنین‌ شرح‌ و سابقه‌ بیماری‌ با قید تاریخ‌ شروع‌ آن‌ و تشخیص‌ فعلی‌ بیماری‌ و خلاصة‌ درمان‌های‌ انجام‌ شده‌ با ذکر نتیجة‌ آن‌ در مدت‌ درمان‌ و اظهارنظر نهائی‌ دربارة‌ بیماری‌ می‌باشد، با انعکاس‌ علت‌ ارجاع‌ پرونده‌ به‌ کمیسیون‌ بدوی‌ توسط‌ دبیر کمیسیون‌ در دستور کار قرار می‌گیرد.

ماده 7- تاریخ‌ تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ جهت‌ حضور بیمه‌ شده‌ به‌ وی‌ اعلام‌ خواهد گردید چنانچه‌ در شهرستان‌ مربوطه‌ امکان‌ تشکیل‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با توجه‌ به‌ شرایط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ فراهم‌ نباشد، در صورت‌ اعزام‌ بیمه‌ شده‌ به‌ شهرستان‌ دیگر هزینة‌ سفر و اقامت‌ بیمار و همراه‌ (در صورت‌ نیاز به‌ داشتن‌ همراه‌) در شهرستان‌ محل‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ با رعایت‌ مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و از محل‌ سهم‌ درمان‌ موضوع‌ ماده‌ 29 قانون‌ مزبور پرداخت‌ خواهد گردید.

ماده‌ 8- کمیسیون‌ پزشکی‌ بدوی‌ با توجه‌ به‌ مدارک‌ موضوع‌ ماده‌ 6 و اقداماتی‌ که‌ لزوماً بر اساس‌ ضوابط‌ قانونی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.

تبصره‌- آراء کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ که‌ جهت‌ ادامة‌ درمان‌ صادر شده‌ باشد قابل‌ اعتراض‌ نخواهد بود.

ماده‌ 9- رأی‌ کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ بدوی‌ توسط‌ کمیسیون‌ مربوطه‌ به‌ بیمه‌ شدة‌ حاضر در جلسه‌ ابلاغ‌ خواهد شد و در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ رأی‌ صادره‌ معترض‌ باشد می‌تواند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اعتراض‌ کتبی‌ خود را به‌ شعبة‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ مربوطه‌ تسلیم‌ نماید و در صورت‌ عدم‌ حضور بیمه‌ شده‌ در کمیسیون‌ پزشکی‌ واحد تأمین‌ اجتماعی‌ مربوطه‌ موظف‌ است‌ مراتب‌ را رأساً به‌ بیمه‌ شده‌ ابلاغ‌ نماید.

تبصره‌ 1- اعتراض‌ بیمه‌ شده‌ همراه‌ با مدارک‌ لازم‌ از طرف‌ شعبة‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ کمیسیون‌ تجدیدنظر ارسال‌ و کمیسیون‌ مزبور با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 8 این‌ آیین‌نامه‌ اقدام‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.

تبصره‌ 2- (الحاقی‌ مورخ‌ 6/7/1367) در مواردی‌ که‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ آراء صادره‌ از طرف‌ کمیسیون‌ بدوی‌ و تجدیدنظر (اعم‌ از اینکه‌ به‌ استناد آیین‌نامه‌ قبلی‌ یا آیین‌نامه‌ فعلی‌ صورت‌ گرفته‌) مشکوک‌ یا معترض‌ باشد مراتب‌ در کمیسیون‌ تجدیدنظری‌ که‌ زیر نظر مدیر عامل‌ سازمان‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد مطرح‌ و نظر این‌ کمیسیون‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10- کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده 11- آراء صادره از طرف کمیسیون‌های پزشکی بدوی درصورتی که از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد و آراء کمیسیون‌های پزشکی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره- آراء کمیسیون‌های پزشکی می‌بایست قابل انطباق با موازین قانونی صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی‌المقدور از توصیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیون‌ها خودداری گردد.

ماده‌ 12- (اصلاحی‌ مورخ‌ 19/5/1371) به‌ شرکت‌ کنندگان‌ در کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ حق‌ حضوری‌ برابر ضوابطی‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ می‌رسد پرداخت‌ خواهد گردید.

تبصره‌- اعتبار مورد نیاز جهت‌ انجام‌ هزینه‌های‌ فوق‌ از محل‌ اعتبارات‌ موضوع‌ ماده‌ 29 قانون‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ تأمین‌ خواهد شد.

این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 12 ماده‌ و 7 تبصره‌ در یکصد و هشتاد و ششمین‌ جلسه‌ شورای ‌عالی‌ تأمین‌‌اجتماعی‌ مورخ‌ 6/3/1366 تصویب‌ و از تاریخ‌ 6/3/1366 لازم‌الاجراست‌ و آیین‌نامه‌ قبلی‌ از این‌ تاریخ‌ ملغی‌ تلقی‌ می‌گردد.

امیر یزدانی

  • بررسی تخصصی صلاحیت محلی کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر از کارافتادگی تامین اجتماعی
  • بررسی تخصصی صلاحیت ذاتی کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر از کارافتادگی تامین اجتماعی

جهت درخواست تنظیم دادخواست یا وکیل متخصص کلیک نمائید

من را در اینستاگرام دنبال کنید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید