خلاصه نظریه:

بزه خیانت در امانت آنی است نه مستمر

استعلام :
چنان چه بزه خيانت در امانت نسبت به ملك يا خودرو از طريق استعمال محقق گردد، آيا مي توان رفتار مشتكي عنه را نسبت به منافع جديد الحصول به عنوان يك بزه مستمر تلقي نمود و آن را از شمول مرور زمان مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 106 قانون مجازات اسلامی خارج ساخت يا اقدام اوليه مشتكي عنه را بايد تصاحب تلقي و استعمال بعدي را از آثار و توابع تصاحب بدانيم و بزه خيانت در امانت را در هر حالت بايد بزه آني تلقي نمود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با تخلف امين از شرط امانت به هر طريق اعم از تصاحب، تلف، مفقود و استعمال، يد اماني امين زايل و بزه خيانت در امانت محقق مي شود؛ هرچند ممكن است آثار عمل مرتكب استمرار داشته باشد، لذا جرم يادشده آني است و تداوم آثار جرم، تأثيري در زمان وقوع و اصل تحقق آن ندارد و موجب قانوني براي مستمر تلقي كردن اين جرم وجود ندارد

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید