خلاصه نظریه:

بعد ا ضبط یک چهارم وثیقه طبق دستور دادستان، چنانچه نسبت به تكميل وجه قرار اقدام نشود، اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به ميزان بيش از يك چهارم وجه قرار صادره و انجام مزايده نسبت به مازاد بر مبلغ مزبور موجه نيست.

استعلام :
با توجه به ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت معرفي متهم يا محكوم عليه پيش از اتهام عمليات اجرايي دادستان با رفع از دستور ضبط صادره دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر كند حال در صورت عدم پرداخت تا يك چهارم وجه قرار در مهلت ده روزه آيا اجراي احكام كيفري مجاز به اخذ تمام وجه الكفاله يا وجه الوثاقه مي باشد يا فقط حق دارد تا همان ميزان يك چهارم اخذ نمايد. به عبارت ديگر اجراي احكام كيفري مقيد به اخذ حداكثر تا يك چهارم است يا بايد به ميزان كل وجه قرار مزايده را برگزار نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك آن در صورتي كه كفيل يا وثيقه گذار پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، متهم يا محكوم عليه را معرفي كند يا متهم خود را معرفي كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند؛ در اين صورت چنانچه نسبت به تكميل وجه قرار اقدام نشود، اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به ميزان بيش از يك چهارم وجه قرار صادره و انجام مزايده نسبت به مازاد بر مبلغ مزبور موجه نيست.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید