خلاصه نظریه:

تشخیص مالکیت درخت قطع نشده در محکمه کیفری مشمول اناطه است

استعلام :
شاكي شكايت قطع درختانش و فروش آن را از سوي مشتكي عنه مطرح مي نمايد مشتكي عنه قطع درختان مقطوعه در زمين شاكي را ناشي از غرس خويش ومتعلق به خود مي داند. چنانچه اختلاف در مالكيت درباره مال غير منقول باشد، بايد قرار اناطه كيفري صادر شود ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 به تصريح تبصره 2 اين ماده ؛ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند سؤال اين است در فرض سؤال و با توجه به قطع درختان ، بايد قرار اناطه صادر شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به ماده 16 قانون مدني مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است و در فرض سؤال اختلاف طرفين در مالكيت درختان ناظر به زماني است كه هنوز درختان قطع نشده اند؛ بنابراين به استناد ماده مرقوم غيرمنقول محسوب و مشمول مقررات ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري است و از شمول حكم تبصره 2 اين ماده خارج است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید