خلاصه نظریه:

شخصی که خودرو وی در رهن یا بازداشت است میتواند دعوای فک پلاک مطرح کند

استعلام :

در دعواي الزام به فك پلاك وسايل نقليه، اگر وسايل نقليه در بازداشت يا رهن باشند، اين دعاوي مسموع هستند؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :

با توجه به اين كه برابر مقررات مربوط، پلاك نصب شده بر روي خودرو متعلق به مالك آن است و تردد خودرو با پلاك هر فردي مي تواند آثاري را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن كه تخلفات احتمالي به نام صاحب پلاك در سامانه هاي مربوط ثبت و ضبط مي شود؛ لذا شخصي كه پلاك متعلق به وي است، مي تواند دعواي الزام به فك پلاك را مطرح كند؛ هر چند خودرو در رهن يا توقيف قضايي باشد

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید