خلاصه نظریه:

احکام مستند به سوگند قابل تجدیدنظر بوده و سوگند استظهاري يا تكميلي نیز موجب محروميت از فرجام خواهي نیست.

استعلام :
1- آيا احكام مستند به سوگند تكميلي و استظهاري قابل فرجام يا تجديد نظر است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، احكام صادره از دادگاه بدوي كه قابل درخواست تجديد نظر است و احكام مستثناي از آن، در ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره اين ماده احصاء شده است و احكام مستند به سوگند از جمله آن مستثنيات نيست و با توجه به آمره بودن مقرره فوق الذكر، نمي توان با استفاده از ملاك بند 3 ماده 369 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مربوط به مرحله فرجام خواهي است، حكم مقرر در اين ماده را به مرحله تجديد نظرخواهي نيز تسري داد؛ زيرا موجب محروميت محكوم عليه بدوي از دسترسي به يك مرحله دادرسي مي شود كه نص قانوني در اين خصوص وجود ندارد؛ بنابراين، احكام بدوي هرچند مستند به سوگند صادر شده باشند، در صورتي كه وفق مقررات ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل درخواست تجديد نظر باشند، قابل رسيدگي در مرجع تجديد نظر خواهند بود. ثانياً، وفق بند 3 ماده 369 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، «احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد» قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود؛ بنابراين سوگند استظهاري يا تكميلي موجب محروميت از فرجام خواهي نخواهد بود.

 

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید