خلاصه نظریه:

در صورت طرح دعوا کیفری و خسارت ناشی از آن به صورت مجزا در حقوقی و کیفری، دعوای خسارت طبق عمومات مربوط به جبران خسارت قابل پیگیری است

استعلام :
در صورتي كه ضرر و زيان ناشي از جرايم به صورت مستقل در محاكم حقوقي مطالبه شده باشد و محاكم كيفري به پرداخت مبلغ معيني به عنوان رد مال در حق خواهان حكم كرده باشند، ملاك دادگاه براي محاسبه ضرر و زيان چيست و دادگاه از چه تاريخي مي تواند حكم به پرداخت ضرر و زيان بدهد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
شاكي خصوصي مي تواند با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني را با تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني درخواست كند. تعيين خسارت و كيفيت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر بر جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید