خلاصه نظریه:

صدور قرار موقوفی تعقیب در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، غیر قابل اعتراض بوده و از اطلاق تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري منصرف است.

استعلام :
اگر در اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا ، پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه در رسيدگي به اعتراض شاكي به اين نتيجه برسد كه موضوع از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب مثلاً به علت ذي سمت نبودن شاكي در جرم قابل گذشت مي باشد، در نتيجه قرار منع تعقيب را نقض و مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايند ، آيا قرار دادگاه قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مي باشد يا چون در راستاي رسيدگي به قرار منع تعقيب صادر شده همانند تاييد قرار منع تعقيب ، قطعي خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرار منع تعقيب موضوع ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  274 قانون آيين دادرسي كيفري (1392) و اصلاحات و الحاقات بعدي معتقد به صدور قرار موقوفي تعقيب باشد، با توجه به موارد مذكور در ماده 13قانون آيين دادرسي كيفري، بايد با نقض قرار منع تعقيب، مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب كند؛ و اين تصميم كه در اجراي ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري در مقام رسيدگي به اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه اتخاذ شده است قطعي و از اطلاق تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري منصرف است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید