خلاصه نظریه:

ماده 483 قانون ائین دادرسی کیفری مخصوص جرائم دارای جنبه خصوصی است که شکایت شده باشد

استعلام :
چنانچه شخصي مرتكب جرايم مختلف و به تبع آن به مجازات هاي مختلف با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي آيا دادگاه مي تواند با اخذ رضايت شكات، در خصوص جرايم نيز كه فاقد شاكي خصوصي مي باشد نسبت به اعمال ماده ۴۸۳ آيين دادرسي كيفري اقدام نمايند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به جرايمي است كه اولاً واجد جنبه خصوصي باشند؛ ثانياً بزه ديده شكايت كرده باشد؛ بنابراين در جرايمي كه صرفاً داراي جنبه عمومي جرم هستند يا جرايمي كه با وجود داشتن جنبه خصوصي، بزه ديده شكايت كيفري طرح نكرده باشد، اعمال ماده يادشده منتفي است./

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید