خلاصه نظریه:

قطع درخت خودرو جنگلي در اراضي زراعي كه جزء مستثنيات منابع طبيعي تشخيص داده شده است مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها(بريدن، ريشه كن كردن و سوزاندن نهال و درخت در منابع ملي و توده هاي جنگلي) نیست

استعلام :
با توجه به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي ۱۳۹۶ و با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي ،آيا قطع درخت خودروي جنگلي در اراضي زراعي (مستثنيات )،توسط صاحب زمين زراعي ،جرم عليه محيط زيست يا منابع طبيعي محسوب مي شود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
متن ماده 42 (اصلاحي 20/1/1348) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها در سال 1396 تغييري نكرده است و صرفاً ميزان جزاي نقدي جرايم موضوع اين ماده طبق مصوبه شماره 5447ت104993 مورخ 23/8/1396 هيأت وزيران افزايش پيدا كرده است و مقررات اين ماده ناظر به بريدن، ريشه كن كردن و سوزاندن نهال و درخت در منابع ملي و توده هاي جنگلي است؛ بنابراين قطع درخت خودرو جنگلي در اراضي زراعي كه جزء مستثنيات منابع طبيعي تشخيص داده شده است، مشمول ماده 42 قانون ياد شده نيست و آنچه در ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371 آمده است، گونه هاي خاصي از درختان در سراسر كشور است كه جزء ذخاير جنگلي محسوب و از تاريخ تصويب اين قانون قطع آن ها ممنوع مي باشد. طبق تبصره 1 اين ماده، وزارت جهاد سازندگي (وزارت جهاد كشاورزي) موظف است مناطق استقرار گونه هاي يادشده را مشخص و حفاظت كرده و متخلفين را به مراجع قضايي معرفي كند؛ بنابراين چنانچه وزارت جهاد كشاورزي، منطقه اي را محل استقرار اين گونه ها معرفي كند، قطع درختان در اين منطقه ولو اين كه در اراضي زراعي كه جزء مستثنيات منابع ملي باشد، بدون مجوز وزارت جهاد كشاورزي ممنوع و با متخلف از اين قانون طبق مقررات تبصره 3 ماده 1 قانون ياد شده رفتار خواهد شد.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید