خلاصه نظریه:

حوزه قضایی بخش صلاحیت رسیدگی  و اجرای جرائم دادگاه انقلاب را ندارد

استعلام :
در حوزه قضايي بخش جرمي با موضوع مواد مخدر رخ مي دهد.دادسري شهرستان رسيدگي و دادگاه انقلاب حكم صادر مي كند اكنون قطعي و آماده اجرا است.اجرا با دادسراي شهرستان است يا دادگاه بخش محل وقوع جرم؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به حوزه صلاحيت دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به تمام جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند، قضات دادگاه بخش، صلاحيت انجام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار جلب به دادرسي و اجراي آرايي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب است (از جمله بند «پ» ماده 303 قانون پيش گفته) را ندارند و اجراي اين احكام با عنايت به ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با دادسراي شهرستان مربوط است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید