خلاصه نظریه:

 قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه صرفا مربوط به اداره ثبت احوال است نه ارتکاب در نیروی انتظامی

استعلام :
در خصوص بزه اظهار هويت برخلاف واقع موضوع بند الف ماده 2 قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه ،با توجه به اينكه به نظر مي رسد اعلام ولادت و وفات خلاف واقع اين موضوع همين بند صرفا ناظر به اعلام به اداره ثبت احوال مي باشد ،آيا براي تحقق بزه اظهار هويت بر خلاف واقع نيز مخاطب اظهارات خلاف واقع صرفاً بايد اداره ثبت احوال باشد يا اظهار هويت برخلاف واقع نسبت به هر مرجع يا شخص حقيقي يا حقوقي موجب تحقق بزه مي گردد؟ به عنوان مثال چنانچه شخص فاقد مدارك شناسايي در مرجع انتظامي يا قضايي هويت خلاف واقع براي خود اعلام نمايد مرتكب بزه فوق ذكر شده است يا خير ؟يا در مواردي كه شخص با استفاده از كارت ملي متعلق به ديگري نسبت به اخذ سيم كارت اقدام مي نمايد مرتكب اين جرم هم گرديده است يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
جرم «اظهار خلاف واقع» موضوع بند الف ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 ارتباطي با اشخاصي كه در مراجع انتظامي يا قضايي از اعلام هويت واقعي خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفي مي كنند، ندارد و صرفاً ناظر به اشخاصي است كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، براي اخذ شناسنامه يا گواهي رسمي «اظهاري خلاف واقع» مي كنند.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید