خلاصه نظریه:

قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای دیه باید از محکوم بدون تامین، تامین اخذ نماید

استعلام :
در پرونده شخصي بابت ضرب و جرح عمدي محكوم به پرداخت ديه گرديده است و بعلت عدم حضور فيزيكي در دادگاه و ارائه لايحه از دفتر خدمات الكترونيكي از وي تامين اخذ نشده و محكوميت صادر نيز قطعي مي باشد. با اين وصف پرونده با محكوميت صرفاً ديه به اجراي احكام واصل مي شود. آيا قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پيش از حال شدنديه نسبت به اخذ تامين كيفري در راستاي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم سپردن تامين مناسب ،محكوم بايستي به زندان اعزام گردد؟( در حاليكه هنوز ديه حال نشده است)
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- با توجه به فلسفه صدور قرار تأمين كيفري در ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اتخاذ ملاك از تبصره 2 ماده 406 اين قانون آيين دادرسي كيفري، در فرض سؤال با توجه به اينكه برابر بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه يكي از اقسام مجازات ها است، قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري صدر الذكر بايد نسبت به صدور قرار تأمين كيفري نسبت به محكوم عليه حكم قطعي كه موعد پرداخت ديه آن نرسيده است اقدام كند و در صورت عدم اقدام محكوم عليه كه در مورد وي قرار اخذ كفيل يا وثيقه صادر شده باشد، مطابق مقررات ماده 226  قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه يا اجراي كامل دادنامه به زندان معرفي مي شود.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید