خلاصه نظریه:

جبران خسارت وارده كه در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است، همان ضرر و زيان ناشي از جرايم موضوع اين ماده مي باشد-باوجودعین بدون دادخواست و بدون آن، بدون نیاز به تقدیم دادخواست صورت می گیرد.

استعلام :
با توجه به اطلاق قسمت اخير ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 (قسمت تعزيرات) كه بيان داشته است «… جبران خسارت وارده» آيا جبران خسارت وارده هم مانند رد عين و در صورت فقدان عين رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده بدون تقديم دادخواست مورد حكم قرار مي گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
«جبران خسارت وارده» كه در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است، همان ضرر و زيان ناشي از جرايم موضوع اين ماده مي باشد كه از حيث ماهيت مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي را دارد كه با توجه به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به «جبران خسارت وارده» و نيز حكم به پرداخت قيمت يا رد مثل مال مسروقه (در مواردي كه مال مسروقه تلف شده و موجود نباشد) مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني از جمله تقديم دادخواست مي باشد؛ لكن چنانچه «عين مال مسروقه» موجود باشد (ولو آن كه در تصرف ديگري باشد)، صدور حكم به رد مال مزبور نياز به تقديم دادخواست ندارد.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید