خلاصه نظریه:

خط زدن حواله کرد در چک و انتقال آن با ظهر نویسی موجب سلب حق شکایت کیفری علیه صادر کننده است

استعلام :
در صورت صدور چك در وجه شخص معين و خط خوردن عبارت (حواله كرد)، آيا اين چك با ظهرنويسي قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چك، آيا اين شخص حق اقدام شكايت كيفري دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با توجه به اين كه خط زدن عبارت «به حواله كرد» در متن چك توسط صادركننده و پذيرش آن از سوي شخصي كه چك در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضي ايشان بر عدم ظهرنويسي و انتقال چك به غير است و از آن جا كه دليلي بر عدم اعتبار چنين توافقي وجود ندارد، علي الاصول معتبر است؛ در نتيجه ظهرنويسي آن، فاقد اثر نسبت به صادركننده است و منتقل اليه موضوع ماده 11 قانون صدور چك (اصلاحي 1372) حق شكايت كيفري عليه صادركننده ندارد. بديهي است با توجه به امضاي ظهرنويس چك به عنوان سند عادي عليه وي قابل استناد است.

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید