کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی

شما می توانید در این بخش به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی دسترسی داشته باشید

نگارش شده توسط امیر یزدانی

کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با توضیحات ذیل تشکیل می گردند.

صلاحیت کمیسیون بدوی ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه

صلاحیت کمیسیون ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این کمیسیون براساس قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دارابودن صلاحیت های 5گانه ذیل تشکیل می گردد:

1-تشخیص شهید

2-تشخیص جانباز

3-تشخیص فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن

4-تشخیص فوت عادی

5- تشخیص موارد مختلف معلولیت

نکته:صلاحیت های 5گانه فوق به عنوان اختیارات کمیسیون ماده 134 سپاه، تنها افراد مشمول قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود فلذا موارد ادعای سایر افراد اعم از افراد عادی یا پرسنل سایر نهاد ها مشمول این کمیسیون نخواهند بود.

اعضاء کمیسیون بدوی ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه

اعضاء کمیسیون ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

الف – نماینده ولی فقیه یا نماینده وی.

ب – معاون نیروی انسانی یا جانشین وی.

ج – مسئول حفاظت اطلاعات یا جانشین وی.

‌د – نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوطه.

ه – مسئول بازرسی یا جانشین وی.

‌و – مدیریت قضایی یا جانشین وی.

ز – مدیریت امور ایثارگران یا جانشین وی.

ح – یک نفر پزشک (‌مسئول بهداری مربوطه با جانشین وی)

نحوه اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نحوه اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده 134 این قانون ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وراث‌ شهداء یا متوفی قرار گیرد صدور رأی نهایی بر عهده کمیسیون تجدید نظر ماده 135 خواهد بود.

صلاحیت کمیسیون تجدیدنظر ماده 135قانون مقررات استخدامی سپاه

صلاحیت کمیسیون تجدیدنظر ماده 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این کمیسیون در مقام رسیدگی به اعتراضات افراد از آراء کمیسیون ماده 134 و البته صدور رای نهائی تشکیل می گردد.

اعضاء کمیسیون تجدیدنظر ماده 135قانون مقررات استخدامی سپاه

اعضاء کمیسیون تجدیدنظر ماده 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اعضاء عضو کمیسیون تجدیدنظر ماده 135 به ترتیب شامل 8 نفر ثابت و 1 نفر متغیر ذیل خواهند بود:

‌الف – معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه یا جانشین وی.

ب – نماینده ولی فقیه در سپاه یا نماینده وی.

ج – مسئول حفاظت اطلاعات سپاه یا جانشین وی.

‌د – مسئول بهداری ستاد کل سپاه یا جانشین وی.

ه – مدیریت قضایی ستاد کل سپاه یا جانشین وی.

‌و – رئیس سازمان بازنشستگی سپاه یا جانشین وی.

‌ز – معاون نیروی انسانی نیرو یا سازمان مربوطه یا جانشین وی.

ح – مدیریت امور ایثارگران ستاد کل سپاه.

‌تبصره – در مواردی که پرونده مربوطه به پرسنل جمعی ستاد کل یا وزارت باشد حسب مورد نماینده مربوطه در کمیسیون با حق رأی حاضر‌می‌شود.

نحوه اعتراض به آراء کمیسیون تجدیدنظر ماده 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نحوه اعتراض به آراء کمیسیون تجدیدنظر ماده 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

براساس اصول عام دادرسی در دیوان عدالت اداری آراء کمیسیون ماده 135 بعد از ابلاغ قابل اعتراض ظرف مدت 3 ماه خواهند بود.

امیر یزدانی


مستندات مرتبط با کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

آیین نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲

ماده ۱. در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

‏الف . جانباز: ایثارگرانی که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها به اختلالات و نقصان های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی بامحدودیت هایی مواجه شوند که شامل افراد زیر خواهند بود:

۱. کارکنان نیرو های مسلح (سپاه، ارتشی و نیروی انتظامی) اعم از پایور پیمانی، بسیجی، وظیفه، خرید خدمت، اعضای هیأت علمی و قراردادی.

۲. ‏نیروهایی که توسط وزارت جهاد سازندگی به مناطق جنگی اعزام شده اند.

۳. سایر افرادی که مشمول بندهای (۱) و (۲) نمی باشند.

‏ب . درصد جانبازی: میزان آسیب دیدگی یا ناتوانی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران یا شورا های پزشکی نیرو های مسلح و بر اساس مفاد جداول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت وزیران است بر حسب درصد تعیین و در صورت لزوم، اصلاح می شود.

پ . بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

‏ت . نیروهای مسلح: سازمان های نظامی و انتظامی شامل ستاد کل نیرو های مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تابع و وابسته به آنها.

‏ث . کارکنان نیروهای مسلح: کسانی که مشمول قوانین و مقررات استخدامی نیرو های مسلح می باشند. کسانی که در مأموریت و یا همکاری با نیرو های مسلح مجروح می گردند، با آنان بر اساس احکام این آیین نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۲. تمام درصدهای نهایی کمتر از پنج درصد ، معادل پنج درصد محسوب می گردد.

ماده ۳. شرایط احراز جانبازی به شرح زیر تعیین می شود:

۱. ‏داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوط مبنی بر مجروحیت یا مصدومیت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردی، نوع حادثه، محلی و انواع جراحت و زمان مجروحیت (طبق فرم مشخص و واحد)

۲. ‏وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحیت

تبصره ۱. فرم صورت سانحه، موضوع بند (۱) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه با هماهنگی بنیاد توسط ستاد کل نیرو های مسلح ابلاغ می گردد.

تبصره ۲. در صورت عدم وجود مدرک معتبر همزمان، ارایه مدرک معتبر غیر همزمان که حاکی از مجروحیت یا مصدومیت افراد باشد با تأیید پزشکان معتمد بنیاد یا نیرو های مسلح قابل قبول می باشد.

تبصره ۳. فرم های صورت سانحه یا گواهی های مجروحیت تأیید شده از سوی مراجع ذی صلاح و نیرو های مسلح ‏که برای افراد آسیب دیده قبل از ابلاغ این آیین نامه صادر شده است همچنان به عنوان مدرک معتبر شناخته می شود.

ماده ۴. شرایط احراز ضایعات اعصاب و روان به شرح زیر تعیین می شود:

۱. ارائه صورت سانحه، گواهی مجروحیت اعصاب و روان (موج انفجار) همزمان با مجروحیت توسط یگان مربوط.

۲. ‏ارائه آمار و مدارک معتبر همزمان با مجروحیت اعصاب و روان توسط ستاد کل نیرو های مسلح.

۳. ‏در خصوص افراد فاقد صورت سانحه یا مدارک همزمان، ارائه مدارک پزشکی مبنی بر درمان ضایعات اعصاب و روان حداکثر تا دو سال پس از حادثه در جبهه یا مناطق عملیاتی.

۴. ‏در خصوص مجروحیت مناطق غیر عملیاتی و غیرنظامی، از کار افتادکی اعصاب و روان فقط در صورتی احراز می گردد که همزمان با مجروحیت جسمی متوسط یا شدید باشد.

تبصره ستاد کل نیرو های مسلح مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، ضوابط و شاخص های تعیین آسیب های اعصاب و روان و اختلالات شنوایی ناشی از جنگ یا مأموریت های رزمی را تهیه و ابلاغ نماید. پس از ابلاغ مذکور تعیین درصد جانبازی در شوراها یا کمیسیون های پزشکی مربوط مطابق ضوابط یاد شده خواهد بود.

ماده ۵. شرایط احراز مجروحیت شیمیایی به شرح زیر تعیین می شود:

۱. گواهی حضور در مناطق و مکان های آلوده یا گواهی مجروحیت.

۲. ‏تأیید از طریق روش های کلینیکی و پاراکلینیکی لازم.

ماده ۶. احراز مجدد مجروحیت برای جانبازانی که تا قبل از ابلاغ این آیین نامه، مجروحیت و جانبازی آنان محرز گردیده است، نیاز نمی باشد ، مگر مواردی که حسب تقاضای مراجع قانونی نیاز به بررسی مجدد داشته باشد .

ماده ۷. احراز مجروحیت جانبازی کارکنان نیرو های مسلح بر عهده کمیسیون های مربوط در قوانین و مقررات نیرو های مسلح و احراز مجروحیت جانبازی بسیجیان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احراز مجروحیت سایر افراد بر عهده بنیاد می باشد.

ماده ۸. در صورت اختلاف نظر بین بنیاد و نیرو های مسلح در تعیین احراز جانبازی، مراتب در کمیسیون مشترک طبق گردشکار شماره ۵۱۷۳ ‏مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف نهایی می گردد.

ماده ۹. کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون یا شوراهای پزشکی نیروهای مسلح به عنوان مراجع قانونی مکلفند جانبازان کشوری و لشکری را برابر درخواست آنان حسب مورد بر اساس این آیین نامه برای بار اول تعیین درصد نمایند و در مراحل بعد طبق مفاد ماده (۶) اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰. در صورتی که با اعمال این آیین نامه، درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۱۱. ملاک درصد جانبازی توسط شورای پزشکی بر اساس تعیین درصد از کارافتادگی موضوع جداول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیأت وزیران است، تعیین می شود.

ماده ۱۲. کمیسیون ها و یا شوراهای پزشکی بنیاد و نیروهای مسلح می توانند بر اساس نیاز نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی مشورتی اقدام نمایند: نظریه این کمیسیون ها پس از تأیید در کمیسیون ها یا شوراهای عالی ملاک عمل می باشد.

ماده ۱۳. به تمام ضایعات در صورت عدم تثبیت و احتمال بهبودی در طول مدت دو سال اولیه بعد از مجروحیت درصد موقت داده می شود و بعد از مدت یاد شده در هر حال درصد دائمی به جانباز تعلق می گیرد و در مدت مذکور از مزایا و تسهیلات مربوط برخوردار می شوند.

ماده ۱۴. در نیروهای مسلح ملاک ارشدیت و اخذ سنوات جانبازی، صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود.

ماده ۱۵. خدمات و تسهیلاتی که فقط یک بار در طول عمر به جانبازان تعلق می گیرد، صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود.

ماده ۱۶. به عوارض جانبی مستقیم و ثانویه ناشی از مجروحیت طبق این آیین نامه، درصد از کار افتادگی تعلق می گیرد.

ماده ۱۷. در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازی و یا اعتراض جانباز به درصد تعیین شده توسط کمیسیون یا شوراهای پزشکی، حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط در نیرو های مسلح و بنیاد رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸. در صورت اعلام نظر یا صدور رأی توسط مراجع قانونی مبنی بر تخلف در سیر مرا حل رسیدگی و تعیین احراز یا درصد از کارافتادگی، موضوع در شورای تجدید نظر قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده ۱۹. جهت تعیین درصد جانبازی از دو معیار آسیب (Impairment) و ناتوانی (Disability) استفاده می شود. کدهایی که با حرف (D) در قسمت تخصصی آیین نامه مشخص شده اند، مربوط به ناتوانی و کدهایی که با حرف (I) مشخص شده اند، مربوط به آسیب می باشد.

تبصره ۱. در تعیین درصد جانبازی، اصل بر ایجاد ناتوانی ایجاد شده توسط تروما است و در صورتی که یک تروما باعث ناتوانی نشود به آسیب وارد شده درصد تعلق می گیرد. (به طور مثال در صورتی که یک حادثه باعث شکستگی استخوان شده و همراه با کوتاهی اندام و محدودیت حرکات مفاصل شود به کوتاهی اندام و محدودیت حرکات مفاصل درصد تعلق می گیرد و شکستگی درصد ندارد ولی اگر شکستگی باعث کوتاهی یا محدودیت حرکات مفاصل نشود به شکستگی بهبود یافته درصد آسیب (I) تعلق می گیرد.

تبصره ۲. برای جلو گیری از همپوشانی ناتوانی ها (پیرامید) در تعیین درصد کلیه ضایعات در اندام های مختلف که باعث یک نوع ناتوانی می شوند فقط یک بار محاسبه می گردند (به طور مثال مشکلات گفتاری در آسیب مغزی و آسیب گوش و حلق و بینی)

ماده ۲۰. در صورتی که ناتوانی های ایجاد شده در جانباز بیش از یک ناحیه از بدن باشد، درصد کلی وی طبق روش های زیر محاسبه می گردد:

الف . ناتوانی موجود در اندام های موازی(به طور مثال هر دو دست و یا هر دو پا) با یکدیگر جمع جبری

می شوند .

‏مثال: درصد کلی اندام فوقانی = درصد محاسبه شده دست چپ + درصد محاسبه شده دست راست .

تبصره ناتوانی های مربوط به کاهش دید در هر دو چشم و کاهش شنوایی در هر دو گوش طبق جداول مربوط محاسبه می شود .

ب . جمع کلی درصد از کار افتادگی در یک اندام به روش زیر محاسبه می گردد و حداکثر تا از دست رفتن کامل کارآیی یک اندام قابل قبول می باشد.

توضیح: ®۱ ، ®۲، ۳® و… به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه به یک اندام به ترتیب از بالاترین میزان تا پایین ترین آن می باشد .

P=

ج . جمع کلی درصد از کارافتادگی در ارگان های متعدد به روش زیر محاسبه می گردد:

توضیح: (P۳)(P۲)(P۱) و… به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه می باشد.

۰۰۰(۴P.۱)(۳P.۱)(۲P.۱)(۱P.۱).۱‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍P=۱۰۰(درصد کلی جانباز)

د . درصد های مربوط به آسیب (I) در ارگان های متعدد بر اساس فرمول تجمیع در یک ارگان (بند ب) محاسبه و سپس درصد نهایی مربوط به آسیب محاسبه می گردد. سپس درصد نهایی آسیب با درصد های مربوط به ناتوانی در اندام های متعدد بر اساس فرمول تجمیع (بند ج) جمع و درصد نهایی جانبازی محاسبه می شود.

تبصره درصدها مضربی از (۵) می باشند، لذا چنانچه در محاسبه اولیه مضربی از (۵) نشود با استفاده از روش گرد کردن تبدیل به مضربی از (۵) خواهد شد.

‏مثال: اگر درصد کلی جانباز سی و سه شش دهم درصد و یا سی و دو و پنج دهر درصد باشد به سی و پنج درصد گرد می شود و یا اگر درصد کلی فرد سی و یک و هفت دهم درصد یا سی و دو و چهار دهم درصد باشد به سی درصد گرد می گردد.

ماده ۲۱. در مورد آزادگان به ازای سال های اسارت برای ضایعات غیر اختصاصی غیر تروماتیک (اعم از جسمی و روانی) طبق روش زیر درصد جانبازی محاسبه و منظور می گردد:

‏برای سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد یا هر سه ماه یک درصد اضافه

می گردد.

تبصره ۱. ضایعات جسمی تروماتیک آزادگان در صورتی که مدارک درمانی مستند (همزمان و یا در طول یک سال پس از آزادی از اسارت) داشته باشند با درصد ناشی از سال های اسارت طبق ضابطه بند«ج» ماده (۲۰) جمع

می شود .

تبصره ۲. ضایعات جسمی و روانی قبل و بعد از اسارت منطبق بر مصادیق جانبازی بر اساس ضابطه تجمیع (ماده ۲۰ ‏) قابل محاسبه می باشد.

تبصره ۳. میزان درصد جانبازی موضوع این ماده در هر حال از حداکثر مبنای تعیین شده در جداول پیوست این آیین نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۲. تشخیص از کارافتادگی کلی جانبازان مشمول حالت اشتغال و سایر مقررات مرتبط به جانبازان مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشد.

ماده ۲۳. اجرای این آیین نامه در نیرو های مسلح منوط به کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور


هیات وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همكاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد كل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (1) ماده (4) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ مصوب 1387ـ و تبصره بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب 1391ـ ، آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حكم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حكم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می‌روند:

1ـ شهید: كسی كه جان خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار كرده یا می كند.

2ـ در حكم شهید: كسی كه از نظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین شده همانند شهید است، ولی از لحاظ شرایط وقوع یا محل شهادت متفاوت می‌باشد.

3ـ جانباز: كسی كه سلامتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.

4ـ در حكم جانباز: كسی كه از نظر ماموریت، وظایف و اهداف تعیین شده همانند جانباز است، ولی از لحاظ شرایط وقوع و محل مجروحیت، متفاوت می‌باشد.

5 ـ مفقودالاثر: كسی كه با هدف و منظور مندرج در بند (1) در عملیات‌های علیه تجاوز دشمن و ضد انقلاب شركت نموده و در حین عملیات در منطقه عملیاتی و جنگی و یا تغییر آرایش جنگی از وضعیت وی خبری در دست نباشد كه در آینده ممكن است با كشف پیكر او و یا با اخبار دقیق یگانی و دیگر سازمان‌ها و مراكز مسوول، شهادت، اسارت و یا وضعیت دیگری برای او محرز گردد.

6 ـ اسیر: كسی كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تایید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

7 ـ آزاده: كسی كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور اسیر و سپس آزاد شده و افرادی كه از تاریخ 28/5/1342 تا تاریخ 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام‌خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

8 ـ رزمنده: كسی كه در راه تكوین، دفاع و حفظ ارزشها و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذیصلاح به طور فعال حضور یافته باشد.

9ـ كشته شدن: مرگ ناشی از عوامل و افراد دیگر و حوادث و سوانح یا عمل مقتول.

10ـ فوت (وفات): مرگ طبیعی بدون حادثه و سانحه یا در اثر بیماری.

11ـ میدان نبرد: محدوده‌ای از مناطق جنگی یا عملیاتی كه یگان‌ها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با كشور متخاصم درگیر شده و با تبادل آتش با سلاح‌های مختلف به مواضع یكدیگر حمله كرده و یا از آن دفاع می كنند.

12ـ منطقه جنگی: قسمتی از نقاط سرزمینی دو كشور متخاصم كه نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف آرایی نظامی در مقابل یكدیگر مستقر می‌شوند و با تبادل آتش‌های زمینی، دریایی و هوایی، درگیری ایجاد كرده و كشورهای درگیر را در شرایط ویژه قرار می‌دهند. این مناطق می‌تواند در نقاط مرزی و یا برون‌ مرزی و یا عمق كشور واقع شود.

13ـ منطقه عملیاتی منظم: مناطقی از كشور كه نیروهای مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی در اجرای وظایف و ماموریت‌های ابلاغی از رده‌ فرماندهی، به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در آن مناطق مستقر می‌شوند.

14ـ منطقه عملیاتی نامنظم: بخشی از شهرها و مناطق جغرافیائی داخل كشور كه عناصر ضد انقلاب و گروهك‌های مسلح با فعالیت خود امنیت منطقه را مورد مخاطره و تهدید قرار می‌دهند و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای كنترل و مقابله با عوامل ناامنی و برقراری امنیت در آن مناطق مستقر می‌گردند.

15ـ ماموریت: وظایفی كه در راستای مواد (2) و (3) به افراد موضوع این آیین‌نامه از طرف رده مربوط واگذار می‌شود.

16ـ ماموریت جنگی: مجموعه تحركاتی كه نیروهای مسلح كشور طی آن با صف‌آرایی نظامی و آرایش جنگی در مقابل دشمن در محدوده منطقه جنگی مستقر و درگیر هستند.

17ـ ماموریت رزمی: ماموریتی كه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور مقابله با تهاجم نظامی دشمن و یا مقابله با گروههای معارض و متجاوزین به حقوق عمومی و یا مقابله با تهدیدات آنها اجرا می كنند.

18ـ ماموریت ویژه: ماموریتی كه در شرایط خاص و دشوار (جوی، سیاسی، اجتماعی، مكانی و زمانی) با صعوبت انجام می‌پذیرد و توسط افرادی كه آموزش‌های ویژه‌ای نظیر تكاوری، خلبانی ویژه، چتربازی، رهایی گروگان، عملیات ویژه اطلاعاتی، نیروهای مخصوص و پارتیزان و چك و خنثی‌سازی و از این قبیل را گذرانده‌اند، اجرا می‌شود.

19ـ ماموریت عملیاتی: ماموریتی كه نیروهای نظامی و انتظامی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در مناطق عملیاتی و یا سایر نقاط هدف، اجرا می كنند.

20ـ ماموریت شناسایی رزمی: ماموریتی كه نیروهای نظامی و انتظامی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور آگاهی و شناخت وضعیت و شرایط دشمن و گروههای معارض انجام می‌دهند كه ممكن است همراه با درگیری باشد.

21ـ ماموریت اطلاعاتی و امنیتی: اقدامات عملیاتی غیر آشكار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی كشور (اعم از وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح) كه در راستای كشف، شناسایی، رصد و مراقبت و جمع‌آوری اخبار با هدف اشراف اطلاعاتی و امنیتی به منظور ضربه زدن به دشمن و عوامل آن و گروههای معارض و همچنین مقابله با اهداف و نفوذ آنها صورت می‌گیرد.

22ـ ‌ماموریت‌های مبارزه با گروههای معارض: ماموریت‌هایی كه در چارچوب اجرای ماموریت ابلاغی، افراد نقش مستقیم داشته و به طور عملی واحد درگیر محسوب می‌شوند.

23ـ عملیات مانوری (رزمایش): حركات و جابه‌جایی عناصر رزمی، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم و تمرینات نظامی و انتظامی و تاكتیكی كه توسط یك واحد یا یگان، عمدتا با سلاح، تجهیزات و وسایل جنگی به منظور سنجش و افزایش آمادگی رزمی افراد و تجهیزات برای دفاع و مقابله با تهدیدات و تهاجمات احتمالی دشمن انجام می‌گیرد.

24ـ آموزش رزمی: مجموعه آموزش‌های انفرادی و یا جمعی كه برای فراگیری استفاده از سلاح، مهمات، وسایل جنگی و تسلیحات ویژه و اقدامات تاكتیكی در محیط‌های آموزشی با شرایط رزمی، انجام می‌پذیرد.

25ـ رفت و برگشت از منطقه عملیاتی تا محل مرخصی: تردد در زمان و مكان مشخص به منظور استفاده از مرخصی، از منطقه عملیات به عنوان مبدأ تا مقصد اولیه و برگشت از مقصد اولیه یا محل استفاده از مرخصی به صورت مستقیم (بدون انقطاع زمانی) تا منطقه عملیات.

26ـ دشمن: كشورهای متخاصم یا متجاوز و عوامل آنان كه انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی، حاكمیت، منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار می‌دهند.

27ـ اشرار: كسانی كه به علت سابقه در تجاوز به حقوق عمومی و انجام اعمال تبهكارانه به این عنوان شناخته می‌شوند.

28ـ گروهك‌ها و افراد ضد انقلاب: گروهها و افرادی كه براساس حكم قانون یا مراجع قانونی به این عنوان شناخته می‌شوند.

29ـ تبهكاران: كسانی كه به صورت سازمان یافته به ایجاد ناامنی و فساد و خرابكاری مبادرت ورزیده و امنیت اجتماعی، اقتصادی و عمومی را به مخاطره می‌اندازند.

30ـ سارقین مسلح: كـسانی كه با استفاده از سلاح گـرم و سرد به سـرقت مبادرت می‌ورزند.

31ـ قاچاقچیان: كسانی كه نسبت به ورود، خروج، خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر و یا معامله، جابه‌جایی و نگهداری سلاح و مهمات، كالا و ارز و سایر موارد اقدام نموده و طـبق قوانین و مقررات مربوط قاچاقچی محسوب شده و به موجب حكم قطعی مرجع قضایی محكوم شده اند یا تحت تعقیب مراجع قضایی قرار می‌گیرند.

32ـ گروه‌های معارض: گروههای مذكور در بندهای (27) تا (31) این ماده.

33ـ متجاوزین به حقوق عمومی: افرادی كه از طریق زور، ارعاب، تهدید یا فریب اقدام به ارتكاب جرایمی همچون قتل، ضرب و جرح، سرقت و تجاوز به عنف نموده و باعث اخلال در نظم عمومی جامعه، برهم زدن امنیت اجتماعی و ایجاد فضای رعب، وحشت و آشوب در جامعه می‌شوند.

34ـ تعقیب و مراقبت: اقدام عملی نسبت به جلوگیری از فرار و گریز و دستگیری و یا زیر نظر داشتن و دنبال كردن افراد حسب مورد تحت ماموریتی با همین عنوان و در محدوده زمانی معین.

35ـ عملیات خرابكاری: مجموعه اقداماتی كه توسط دشمن و افراد یا گروه‌های وابسته به آن به منظور تخریب، انهدام و آسیب‌رسانی به اماكن، تاسیسات، تجهیزات، مراكز نظامی و عمومی و دولتی به صورت محدود انجام می‌گیرد.

36ـ حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن: مجموعه اقدامات عملی نظامی دشمن كه باعث ایجاد خسارت و آسیب‌های جانی و مالی می‌ شود.

37ـ اسارت: دستگیری، ربوده شدن و زندانی شدن توسط نیروهای مسلح خارجی و متخاصم در زمان جنگ و یا در عملیات‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی.

تبصره ـ افراد دستگیر شده، ربوده شده و زندانی شده توسط گروههای معارض، گروگان محسوب شده و از حیث احكام تابع حكم اسیر می‌باشند.

38ـ سوء قصد: اقدام به عملی مجرمانه برای تهدید امنیت جانی دیگران.

39ـ ایام خدمت: زمان اشتغال به كار و یا وجود رابطه شغلی و استخدامی فرد با دستگاه مربوط.

40ـ سهل‌انگاری: بی دقتی و اهمال‌ در انجام كاری یا افراط و تفریط در فعل یا ترك فعل به صورت غیر آگاهانه.

41ـ تقصیر: بی‌دقتی و خطا در انجام كاری یا افراط و تفریط در فعل یا ترك فعل به صورت آگاهانه.

42ـ ترور: اقدامات هدفدار دشمن و گروههای معارض به منظور كشتن افراد اعم از مسوولین و مردم.

43ـ عملیات تروریستی: اقدامات هدفدار دشمن و گروههای معارض كه باعث بروز تلفات انسانی می‌شود.

44ـ عوامل، منابع و مخبرین: افرادی كه براساس تأیید وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح ذی‌ربط، به این عنوان شناخته می‌شوند.

45ـ ستاد كل: ستاد كل نیروهای مسلح

46ـ نیروهای مسلح: ستاد كل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

47ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ماده2ـ افراد و كاركنان مشمول بندهای زیر، شهید محسوب می‌شوند:

1ـ رزمندگانی كه در میدان نبرد توسط دشمن كشته می‌شوند.

2ـ رزمندگانی كه در حین نبرد و درگیری با دشمن فوت می‌كنند.

3ـ افرادی كه به سبب ماموریت‌های محوله در داخل منطقه عملیاتی توسط دشمن و عوامل آن كشته می‌شوند.

تبصره ـ افرادی كه در زمان جنگ به سبب انجام ماموریت‌های مرتبط با جبهه و جنگ در اثر حوادث و سوانح در داخل منطقه عملیاتی كشته شده یا فوت می كنند نیز مشمول این بند می‌باشند.

4ـ افرادی كه از طریق ترور یا عملیات خرابكاری دشمن و عوامل آن كشته می‌شوند.

5 ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در حین ماموریت مبارزه با گروه‌های معارض توسط آنان كشته می‌شوند.

6 ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در هرگونه ماموریت رزمی و شناسایی رزمی و یا ویژه به سبب اقدامات دشمن و یا گروههای معارض و یا عمل موثر و مستقیم در اجرای ماموریت كشته می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص ماموریت‌های ویژه حسب مورد برای نیروهای مسلح برعهده ستاد كل و برای كاركنان وزارت اطلاعات برعهده وزارت اطلاعات است.

7ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در حین تعقیب و مراقبت گروههای معارض و یا دشمن توسط آنان كشته می‌شوند.

8 ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه به سبب خدمت یا عضویت در آن دستگاه ها توسط دشمن و گروه‌های معارض كشته می‌شوند.

9ـ كاركنان نیروهای مسلح و افرادی كه در حین ماموریت در حملات زمینی، هوایی، دریایی و بمب‌گذاری دشمن و عوامل آن و یا گروهك‌های ضدانقلاب كشته می‌شوند.

10ـ محافظان شخصیت‌ها و اماكن و اعضای گارد امنیت پرواز كه در حال ماموریت توسط دشمن یا گروه‌های معارض كشته می‌شوند.

11ـ كاركنان و ماموران نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه به سبب تهاجم یا مقابله با دشمنان و گروه‌های معارض (در صحنه نبرد و درگیری) كشته می‌شوند.

12ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در اسارت دشمن یا در گروگان گروه‌های معارض به تشخیص مراجع صلاحیتدار ضمن مقاومت و پایداری كشته شده یا فوت می‌شوند.

13ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه به سبب ماموریت و یا وظیفه محوله به علت برخورد یا در حال خنثی‌سازی تسلیحات دارای مواد منفجره، شیمیایی، هسته‌ای، میكروبی و بیولوژیكی و سایـر سلاحهای جنگـی و پاكسازی میادیـن مین كشته می‌شوند.

14ـ نیروهای بسیجی كه براساس قانون حمایت قضایی از بسیج ـ مصوب 1371ـ هنگام برخورد با جرایم مشهود در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توسط مرتكبان جرایم مشهود كشته می‌شوند.

15ـ افرادی كه به تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منكر كشته می‌شوند.

16ـ افرادی كه مقام معظم رهبـری آنـان را طی فـرمان خاص به عنـوان شهید اعلام كنند.

ماده3ـ كاركنان و افراد مشمول بندهای زیر، در حكم شهید محسوب می‌شوند:

1ـ رزمندگانی كه در داخل منطقه عملیاتی به سبب مأموریت‌های محوله كشته می‌شوند.

2ـ كاركنان نیروهای مسلح كه در حوادث و سوانح ناشی از پروازهای نظامی و انتظامی و یا حركت شناورهای سطحی و زیرسطحی به منظور شركت در ماموریت‌های رزمی، شناسایی رزمی، رزمایشها و عملیات علیه دشمن، گروه‌های معارض و همچنین پروازهای آزمایشی و آموزش رزمی كشته می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص ماموریت‌های موضوع این بند به عهده ستاد كل است.

3ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در مسیر رفت و برگشت به منطقه عملیاتی به سبب ماموریت یا مرخصی عملیاتی در اثر حوادث و سوانح بدون تقصیر كشته می‌شوند.

4ـ كاركنان نیروهای مسلح كه در رفت و برگشت از شروع تا خاتمه ماموریت‌های رزمی، جنگی، ویژه و یا مبارزه با گروه‌های معارض كشته می‌شوند.

5 ـ كاركنان نیروهای مسلح كه در مقابله یا رفع تهدیدات دشمن و عوامل آن و حضور در مناطق درگیری در مسیر اعزام و یا برگشت به سبب ماموریت كشته می‌شوند.

6 ـ كاركنان نیروهای مسلح كه در حین اجرای ماموریت‌های عملیاتی قرارگاه مركزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به علت سوانح یا حوادث كشته می‌شوند.

7ـ كاركنان نیروهای مسلح و افراد شركت‌كننده‌ای كه در حین رزمایش‌های مصوب قرارگاه مركزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) اجرا می‌ شود، كشته می‌شوند.

تبصره1ـ تحركات و جابجایی نیروها، تجهیزات، نفرات با منظور رزمایش كه خود نوعی رزمایش محسوب می‌شود، مشمول این بند می‌شود.

تبصره2ـ تشخیص رزمایش‌ها به عهده ستاد كل است.

8‌ ـ افرادی كه در حین رزمایشهای نیروهای مسلح مصوب فرماندهان كل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی كشته می‌شوند.

9ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در هرگونه آموزش‌های رزمی و اطلاعاتی كشته می‌شوند.

10ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه به سبب ماموریت محوله در حین تحقیقات، آزمایش یا تولید سلاح، مهمات، وسایل جنگی و یا تجهیز آنها و خنثی‌سازی بمب كشته می‌شوند.

11ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه در حال تعقیب و مراقبت دشمن یا گروه‌های معارض در اثر حوادث و سوانح كشته می‌شوند.

12ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه توسط سارقین و متجاوزین به جان، مال و ناموس مردم و حقوق عمومی به سبب ماموریت كشته می‌شوند.

13ـ كاركنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات كه به سبب خدمت و فعالیت سازمانی و در راستای اجرای وظایف محوله از طریق سو قصد كشته می‌شوند.

14ـ افرادی كه به سبب ماموریت‌های محوله و پاسداری و حفاظت از اموال یا منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین اماكن و مراكزی كه نیروهای مسلح براساس مقررات یا مصوبات خاص شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت كشور یا شورای تامین استان موظف به حراست از آن مراكز هستند، مورد هجوم دشمن و گروه‌های معارض واقع و در اثر درگیری با آنها كشته می‌شوند.

تبصره ـ مرجع تشخیص افراد مشمول بندهای (13) و (14) در مورد نیروهای مسلح، نیروی ذی‌ربط و در مورد سایر افراد حسب مورد وزارت اطلاعات یا پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در مواردی كه ابهام وجود دارد، نظر ستاد كل ملاك عمل خواهد بود.

15ـ جانبازان هفتاد درصد و بالاتر براساس ملاك درصد بنیاد كه فوت نموده یا كشته می‌شوند.

16ـ اتباع ایرانی كه توسط گروهك‌های ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه كشته شده و یا می‌شوند.

تبصره1ـ تشخیص جریانات اعتقادی منحرف با وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ذی‌ربط است.

تبصره2ـ برای افراد غیرنیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، رعایت مفاد تبصره (1) ماده واحده قانون حمایت از افرادی كه توسط گروهك‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی، اسیر، كشته و یا معلول می‌شوند ـ مصوب 1389ـ الزامی است.

17ـ كسانی كه در حملات هوایی یا موشكی یا بمب‌گذاری توسط دشمن، ضدانقلاب و عوامل آنها كشته می‌شوند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق این بند در حوادث مربوط به بمب‌گذاری، وزارت اطلاعات و در مورد اماكن نظامی، نیروهای مسلح و در خصوص سایر موارد، شورای تامین استان است.

18ـ افرادی كه در حین درگیری بین نیروهای مسلح و دشمن یا گروه‌های معارض كشته می‌شوند.

تبصره ـ پذیرش شهادت اینگونه افراد، منوط به تایید صلاحیتهای امنیتی توسط وزارت اطلاعات و تایید وقوع حادثه برای افراد، شورای تامین استان است.

19ـ مهاجران و كسانی كه در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجك، مین، گلوله توپ، بمب و نظایر آن كشته می‌شوند.

تبصره1ـ برای اجرای این بند رعایت تبصره (4) اصلاحی ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و كسانی كه به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره، معلول یا فوت می‌شوند ـ مصوب 1389ـ ضروری است.

تبصره2ـ افرادی كه با قصد قاچاق و یا به دلیل ورود و خروج غیرقانونی از مرز كشته می‌شوند، مشمول این بند نیستند.

ماده4ـ غیرنظامیانی كه برای انجام ماموریت‌های مندرج در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه به نیروهای مسلح مامور می‌شوند یا از طرف نیروهای مسلح ماموریت به آنها واگذار می‌شود، از نظر شمول این آیین‌نامه در حكم كاركنان نیروهای مسلح خواهند بود.

ماده5 ـ ایثارگران موضوع این آیین‌نامه كه به تشخیص كمیسیون پزشكی ذی‌ربط براثر جراحات و صدمات حاصل از مواد (2) و (3) فوت می‌نمایند حسب مورد شهید یا در حكم شهید محسوب می‌شوند.

ماده6 ـ مناطق جنگی و عملیاتی توسط ستاد كل و مناطق امنیتی حسب مورد توسط ستاد كل یا وزارت اطلاعات تعیین و اعلام می‌شود.

ماده7ـ عوامل، منابع و مخبرینی كه به سبب همكاری با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات توسط دشمن یا گروه‌های معارض كشته می‌شوند، حسب مورد شهید و در حكم شهید محسوب می‌شوند.

تبصره ـ درخصوص پذیرش افراد و منابع و مخبرینی كه همكاری مستمری با دشمن و یا گروههای معارض داشته و دارای سوابق سو اجتماعی بوده و در زمان همكاری با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی توسط عوامل دشمن یا گروههای معارض كشته می‌شوند در كمیسیون مشتركی متشكل از بنیاد و سازمان یا یگان مربوط تشكیل می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده8 ـ مرجع پذیرش و تطبیق مصادیق شهید و در حكم شهید با مفاد این آیین‌نامه براساس اعلام كمیسیون‌های تشخیص و كمیسیونهای احراز و تجدیدنظر در قوانین استخدامی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، بنیاد است.

ماده9ـ احراز و تعیین تكلیف كسانی كه در اجرای مأموریتهای مندرج در مواد (2) و (3) این آیین‌نامه، مفقودالاثر، مجروح و اسیر شده و یا به گروگان گرفته می‌شوند، مطابق مواد این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده10ـ در صورت بروز ابهام در تطابق مصادیق شهید و در حكم شهید با مفاهیم آن و سایر مصادیق ایثارگری، بین نیروهای مسلح و بنیاد، پرونده براساس اختیارات ناشی از گردشكار پرونده‌های مسدود به شماره 5173 مورخ 11/11/1369 مصوب مقام معظم رهبری به شرح ماده (11) اتخاذ تصمیم و تعیین تكلیف می‌شود.

ماده11ـ وظایف و مسوولیت‌های نیروهای مسلح، بنیاد و ستاد كل و وزارت اطلاعات درخصوص احراز مصادیق شهید، در حكم شهید و سایر مصادیق ایثارگری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ‌ نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات:

1ـ براسـاس مـواد (120) و (121) قـانـون ارتـش جمهـوری اسـلامی ایـران ـ مصوب 1366ـ ، مواد (134) و (135) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370ـ و مواد (140) و (141) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران ـ مصـوب 1382ـ و مواد (53) و (68) قانون اسـتخدامی وزارت اطـلاعات ـ مصوب 1374ـ ، مسوولیت تشخیص و تعیین تكلیف و احراز اولیه مصادیق، حسب مورد به عهده نیروی مسلح مربوط و وزارت اطلاعات خواهد بود.

2ـ نیروهای مسلـح و وزارت اطلاعات پس از بروز حادثه نسبت به تشكیل پرونده تعیین وضعیت كاركنان خود و افرادی كه در ماموریت دچار حادثه شده‌اند از لحاظ تطبیق حادثه با مواد و بندهای این آیین‌نامه براساس گزارش روز حادثه، فرم (برگه) كمیسـیون‌های مذكور در بند (1) و مدارك بالینی و دستورالعمـل‌های مرتبط اقدام می كنند.

3ـ امور ایثارگران نیروهای‌مسلح و وزارت اطلاعات در صورت احراز شهادت یا سایر مصادیق ایثارگری، رای صادره را به همراه مدارك كامل پرونده به بنیاد ارسال و پی‌گیری می‌ كنند.

ب ـ بنیاد:

1ـ بنیاد به محض دریافت پرونده و رای صادره از سوی كمیسیون‌های احراز سازمان یا نیروی مربوط نسبت به تشكیل و پذیرش پرونده اقدام و نتیجه را به نیرو یا سازمان مربوط و ذینفع اعلام می كند.

2ـ در صورت وجود ابهام و یا نقص مدارك پرونده، بنیاد موظف است موارد را ظرف سه ماه به صورت مستدل به سازمان مربوط اعلام و تكمیل مدارك پرونده را درخواست كند.

3ـ در صورت باقی بودن ابهام در موارد بند (2)، پرونده در كمیسیون مشترك سازمان یا نیروی مربوط و بنیاد كه محل آن با توافق طرفین می‌باشد برگزار و رأی صادره لازم‌الاجرا خواهد بود.

4ـ در صورت عدم اتفاق آرا، بنیاد پرونده موردنظر را ظرف یك ماه پس از تشكیل كمیسیون مشترك براساس گردشكار موضوع ماده (10) به امور ایثارگران ستاد كل ارسال نموده و درخواست بررسی و صدور رای نهایی می‌ كند.

پ ـ ستاد كل:

براساس گردشكار شماره 5173 مورخ 11/11/1369 مصوب مقام معظم رهبری، امور ایثارگران ستاد كل موظف است پرونده‌های اختلافی (بین بنیاد و نیروهای مسلح) را بررسی و ظرف سه ماه از تاریخ وصول پرونده، رای نهایی را در مورد آن صادر نماید و رای مذكور برای طرفین لازم‌الاجرا است.

ماده12ـ با افراد ذینفع و كسانی كه در تهیه مدارك و مستندات و یا تطبیق حوادث و سوانح پیش آمده با مفاد این آیین‌نامه در سیر تشكیل پرونده و احراز آن مرتكب تخلف گردند حسب مورد مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ـ مصوب 1382ـ و آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهدشد و حسب مورد عنوان ایثارگری در آن مورد منتفی می‌شود.

ماده13ـ چنانچه فردی از مشمولان این آیین‌نامه براساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتكاب جرم بر ضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌شود.

ماده14ـ صدور مجوز دفن برعهده بنیاد است و بنیاد موظف است درخصوص دفن ایثارگران و رزمندگان و مشمولین این آیین‌نامه در قطعه شهدا كه امكان احراز شهادت آنان وجود دارد حداكثر ظرف دو روز از زمان وصول گزارش نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و یا سازمان ذی‌ربط مطابق فرم (برگه) مربوط اعلام نظر كند.

ماده15ـ نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه برعهده ستاد كل و بنیاد خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح،و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا و‌ابسته به آنها
مصوب 1379,12,27

فصل او‌لـ ‌كليات و تعاريف

ماده 1ـ‌ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي‌رو‌ند:
الف ‌ـ‌ قانون : قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح، و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا و‌ابسته به آنها مصوب 1376.
ب ‌ـ‌ قانون ارتش : قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366.-
پ ‌ـ‌ قانون سپاه : قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370.-
ت ‌ـ‌ قانون نيرو‌ي انتظامي : قانون مقررات استخدامي نيرو‌ي انتظامي جمهـوري اسلامي ايران مصوب 1374.-
ث ‌ـ‌ ستاد كل : ستاد كل نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
ج ‌ـ‌ و‌زارت : و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح.
چ ‌ـ‌ سازمانهاي تابع و و‌ابسته: سازمانهاي تابع و و‌ابسته به نيرو‌هاي مسلح و و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح .
ح‌ـ‌ صندو‌ق بيمه: صندو‌ق بيمه عمر و حوادث.
خ ‌ـ‌ پرسنل : كادر ثابت، پيماني، رسمي و و‌ظيفه شاغل در نيرو‌هاي مسلح .
د ـ ارتش : ارتش جمهوري اسلامي ايران.
ذ ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.
ر ـ ناجا : نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ صندو‌قهاي بيمه در نيرو‌هاي مسلح: صندو‌ق بيمه مشمولان قانون ارتش، صندو‌ق بيمه مشمولان قانون سپاه، صندو‌ق بيمه مشمولان قانون نيرو‌ي انتظامي كه به ترتيب در سازمانهاي بازنشستگي ارتش، سپاه و ناجا تشكيل مي‌شوند.

ماده 2 ـ و‌زارت و ستاد كل داراي صندو‌ق جداگانه نيستند و پرسنل آنها حسب مورد تحت پوشش صندو‌ق بيمه ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهند گرفت.

فصل دو‌مـ‌ درآمدها و منابع

ماده 3ـ‌ درآمد صندو‌قهاي سه گانه به شرح زير است :
الف ـ دو درصد(2%) حقوق و مزاياي شغل پرسنل سهم دو‌لت ؛
ب ـ يك در صد (1%) حقوق و مزاياي شغل سهم پرسنل ؛
پ ـ موجودي حساب صندو‌قهاي قبلي بيمه كه به صندو‌قهاي موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد منتقل‌گردند؛
ت ـ و‌جوه حاصل شده از قراردادهاي موضوع مواد (3) و (5) قانون ؛
ث ـ و‌جوه حاصل شده از اعتبارات و‌اگذاري در زمان جنگ و بحران موضوع ماده (4) قانون ؛
ج ـ و‌جوه حاصل شده از انواع سپرده اعم از كوتاه مدت و بلند مدت نزد بانكها؛
چ ـ ساير كمكها و عوايدي كه به موجب قوانين و‌مقررات مربوط پيش بيني مي‌شود و صندو‌ق اجازه دريافت آن را داشته باشد .

تبصره ـ‌ دستگاههايي كه خارج از نيرو‌هاي مسلح از خدمات پرسنل استفاده و حقوق آنان را پرداخت‌نمايند، موظفند هر ماهه حق بيمه سهم پرسنل را محاسبه و به حساب صندو‌ق مربوط و‌اريز نمايند.

فصل سومـ‌ هزينه‌ها

ماده 4ـ‌ ميزان سرمايه قابل پرداخت به و‌راث پرسنل بيمه شده به شرح زير است:
الف ‌ـ‌ در صورتي كه بيمه شدگان به شهادت برسند، معادل (6) برابر و‌جوهي كه به عنوان سهم دو‌لت و سهم فرد در مدت (30) سال خدمت همان درجه اي كه شهيد شده اند، بايد به صندو‌ق بيمه داده مي‌شد، به و‌راث آنان پرداخت مي‌شود.
ب ‌ـ‌ در صورتي كه بيمه شدگان به علل قيود خدمتي فوت نمايند، معادل (5) برابر و‌جوهي كه به عنوان سهم دو‌لت و سهم فرد در مدت (30) سال خدمت همان درجه اي كه فوت شده اند، بايدبه صندو‌ق بيمه داده مي شد، به و‌راث قانوني ذي نفع آنان پرداخت مي‌شود.
پ ‌ـ‌ در صورتي كه بيمه شدگان به هر دليل فوت نمايند، معادل (4) برابر و‌جوهي كه به عنوان سهم دو‌لت و سهم فرد در مدت (30) سال خدمت همان درجه اي كه فوت شده اند، بايد به صندو‌ق بيمه داده مي‌شد، به و‌راث قانوني يا ذي نفع آنان پرداخت مي‌شود.

تبصره 1ـ‌ صندو‌قهاي بيمه مي‌توانند از محل حق بيمه دريافتي از پرسنل اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر و حوادث با ساير شركتهاي بيمه نمايند. سرمايه قابل پرداخت به و‌راث يا ذي نفع پس از كسر حق بيمه مذكور بر اساس بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده است .

تبصره 2ـ‌ پرسنل و‌ظيفه و بسيجيان و‌يژه به ميزان حقوق افسران و درجه داران هم درجه خود از مزاياي صندو‌ق استفاده مي‌نمايند.

ماده 5ـ‌ در صـورت نقص عضو يا از كـار افتادگي كلي و جزئي، به مشمولان اين آيين‌نامه و قانون ‌ـ‌ جانباز يا معلول حين خدمت ‌ـ‌ به شرح زير غرامت پرداخت مي‌شود:
الف ‌ـ‌ نابينايي كامل از دو چشم : (100%)
ب ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي دائم دو دست، حداقل از مچ : (100%)
پ ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي دائم دو پا، حداقل از مچ : (100%)
ت ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي دائم يك دست و يك پا، حداقل از مچ : (100%)
ث ‌ـ‌ سرطانهاي ناشي از خدمت، اختلالات رو‌اني و ضايعه‌هاي مغزي و نخاعي غير قابل علاج ناشي از حادثه به نحوي كه طبق نظر پزشك متخصص موجب محرو‌ميت از كار و اشتغال گردد : (100%)
ج ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي دست از بازو : (80%)
چ ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي دست از ساعد : (70%)
ح ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي دست از مچ : (60%)
خ ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي كامل انگشتان هر دست :
‌ـ‌ شصت:(36%)
بند او‌ل شصت:(24%)
‌ـ‌ سبابه: (25%)
‌ـ‌ بند او‌ل سبابه:(12%)
‌ـ‌ بند دو‌م سبابه:(8%)
‌ـ‌ هر يك از دو انگشت ميانه: (15%)
‌ـ‌ انگشت كوچك:(10%)
در هر حال حداكثر تعهد صندو‌ق بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از (50%) مبلغ بيمه شده تجاو‌ز نخواهد كرد.
د ‌ـ‌ قطع يا از كار افتادگي يك ران از مفصل : (85%)
ذ ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي يك ساق پا : (80%)
ر ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي مچ پا : (50%)
ز ‌ـ‌ قطع يا از كارافتادگي انگشتان هر پا :
‌ـ‌ شصت پا : (20%)
‌ـ‌ هر يك از انگشتان پا : (5%)
ژ ‌ـ‌ نابينا شدن چشم : (50%)
در صورتي كه بيمه شده قبل از حادثه از بينايي كامل يك چشم محرو‌م بوده باشد، درجه نقص عضو نابيناشدن چشم ديگر، (70%) خواهد بود .
س ‌ـ‌ از دست دادن شنوايي يك گوش : (25%)
در صورتي كه بيمه شده قبل از حادثه از شنوايي كامل يك گوش محرو‌م بوده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش ديگر، ( 45%) خواهد بود.
ش ‌ـ‌ ازدست دادن لاله گوش : (10%)
غرامت نقص عضو ساير اعضاي سر و صورت از (25% ) مبلغ بيمه شده تجاو‌ز نخواهد كرد.
ص ‌ـ‌ ازدست دادن حس بويايي :(5%)
ض ‌ـ‌ ازدست دادن حس چشايي :(5%)
ط ‌ـ‌ قطع يا ازكارافتادگي زبان :(30%)
ظ ‌ـ‌ ازكار افتادگي حنجره :(30%)
ع ‌ـ‌ مجموعه غرامت دندانها حداكثر:(5%)
غ ‌ـ‌ تخليه كامل يكي ازاندامهاي داخلي بدن : (80%)
ف ‌ـ‌ تخليه يا قطع قسمتي از احشاي داخلي: (50%)
ق ‌ـ‌ ضايعه پوستي بالاي شصت در صد: (100%)
ك ‌ـ‌ ضايعه پوستي بين سي درصد تا شصت درصد: (50%)
گ ‌ـ‌ ضايعه پوستي بين ده درصد تا سي درصد: (25%)
ل ‌ـ‌ عوارض و ناراحتيهاي اسكلتي و ستون فقرات، ده درصد تا پنجاه درصد، حسب نظر كميسيون پزشكي

تبصره 1ـ‌ درجه نقص عضو و از كارافتادگي اعضايي از بدن كه در بندهاي (الف) تـا (ل) پيش بيني نشده است به و‌سيله كميسيون عالي پزشكي ارتش، سپاه و ناجا حسب مورد تعيين مي‌شود.

تبصره 2ـ‌ در صورتي كه حادثـه و‌احـد منجـر به نقـص عضو يا از كارافتادگي چند عضو شخص بيمه شده شود، درجه نقص عضو يا از كارافتادگي معادل حاصل جمع نقص و از كارافتادگي آن اعضا خواهد بود، و‌لي غرامتي كه به اين ترتيب پرداخت مي‌شود، هيچگاه از صد درصد (100%) مبلغ غرامت تجاو‌ز نخواهدكرد.

تبصره 3ـ‌ هرگاه بيمه شده قبل از شرو‌ع بيمه نسبت به عضوي از بدن دچار نقص عضو يا از كارافتادگي دائم باشد، صندو‌ق در مورد عضو از كارافتاده تعهدي ندارد، و‌لي نسبت به اعضاي سالم بدن با توجه به درصد نقص عضو موضوع اين ماده متعهد خواهد بود.

تبصره 4ـ‌ چنانچه بيمه شده قبل از شرو‌ع بيمه در مورد عضو يا اعضايي از بدن داراي درصدي از نقص عضو يا ازكارافتادگي باشد، صندو‌ق نسبت به ما به التفاو‌ت نقص عضو آن اعضا متعهد خواهدبود.

تبصره 5ـ‌ درصورتي كه بيمه شده در نتيجه حادثه مشمول بيمه، تمام يا قسمتي از غرامت نقص عضو خود را دريافت كرده باشد، تعهد بيمه گر براي غرامت فوت و همچنين ما به التفاو‌ت غرامت نقص عضو يا آنچه قبلاً پرداخت شده است، تا پايان مدت بيمه به اعتبار خود باقي خواهد بود.

تبصره 6ـ‌ در صورتي كه بيمه شده به علت حادثه اي كه قبلاً بابت آن غرامت نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم دريافت كرده است، ظرف يك سال از تاريخ حادثه فوت شود، غرامت فوت و‌ي پس از كسر مبلغ پرداختي بابت نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم به ذي نفع پرداخت مي‌شود.

تبصره 7ـ‌ مبلغ غرامت از كارافتادگي و نقص عضو هر يك از حالتهاي جانبازي، معلول حين خدمت و معلول عادي به ترتيب به نسبت درصد آن از غرامت بيمه شهيد، متوفاي حين خدمت و متوفاي عادي است.

ماده 6ـ‌ تشخيص شهادت و فوت به سبب انجام و‌ظيفه و جانبازي و معلول حين انجام و‌ظيفه، حسب مورد به عهده مراجع پيش بيني شده در قوانين ارتش، سپاه و نيرو‌ي انتظامي مي‌باشد.

ماده 7ـ‌ آن دسته از مشمولان اين آيين‌نامه كه بيمار صعب العلاج تشخيص داده شوند، با هزينه صندو‌ق بيمه مربوط مداو‌ا خواهند شد و‌در صورتي كه طبق نظر شوراي عالي پزشكي اعزام به خارج، نياز به مداو‌ا در خارج از كشور داشته باشند، براي معالجه با هزينه صندو‌ق بيمه مربوط به خارج از كشور اعزام مي‌شوند.

تبصره ـ‌ تعيين ميزان هزينه‌هاي موضوع اين ماده مطابق دستورالعملي است كه توسط و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح با هماهنگي و‌زارت كشور در مورد ناجا ابلاغ مي‌شود .

ماده 8ـ‌ بيماران صعب العـلاج نيـرو‌هاي مسلـح كه بـراي معـالجه به خارج از كشور اعزام مي‌گردند، پس از رسيدن به محل بلا فاصله بايد خود را به و‌ابستگان نظامي يا نمايندگان سياسي معرفي نمايند و نمايندگان سياسي و و‌ابستگان نظامي موظفند نسبت به بستري نمودن و معالجه آنان اقدام نمايند.

ماده 9‌ـ‌ پرسنلي كه در اثر سوانح خدمتي دچار نقص عضو مذكور در ماده (5) شوند، در صورت بستري شدن در بيمارستان به نسبت درصد نقص عضو، حداكثر تا سقف دو ماه حقوق و مزاياي شغل و فوق العاده خاص از صندو‌ق بيمه به آنان پرداخت خواهد شد . افراد و درجه داران و‌ظيفه و بسيجيان و‌يژه به ميزان حقوق افراد و درجه داران هم‌درجه خود استفاده خواهند نمود.

ماده 10‌ـ‌ در موارد زير به پرسنل و و‌راث قانوني آنان غرامت حوادث پرداخت نخواهد شد:
الف ‌ـ‌ ارتكاب بيمه شده به جرايم و يا مشاركت در آن كه موجب نقص عضو و يا از كارافتادگي و‌ي شود.
ب ‌ـ‌ هر گونه صدمه بدني منجر به نقص عضو و يا از كارافتادگي كه به تشخيص كار گرو‌ههاي (كميته‌هاي) مربوط در قوانين ارتش، سپاه و نيرو‌ي انتظامي، بيمه شده به طور عمدي مباشر يا مسبب آن باشد.
پ ‌ـ‌ استعمال يا مصرف هر گونه مواد مخدر يا مسكرات بدو‌ن تجويز پزشك كه منجر به نقص عضو و يا از كارافتادگي گردد.

ماده 11‌ـ‌ صندو‌قهاي بيمه نيرو‌هاي مسلح مي‌توانند در مورد پرسنل، خانواده و افراد تحت تكفل آنان كه شاغل در سازمانهاي مشمول قانون مي‌باشند، بنا به ضرو‌رت انواع بيمه‌هاي متداو‌ل را در قبال دريافت حق بيمه مربوط در صورت تمايل پرسنل برقرار نمايند.

ماده 12‌ـ‌ صندو‌قهاي بيمه مي‌توانند براي و‌صول به هدفهاي خود با اطمينان از اجراي تعهدات مندرج در اين آيين‌نامه به منظور تقويت بنيه مالي صندو‌ق بيمه، حداكثر (50%) حق بيمه دريافتي را حسب مورد با موافقت و‌زير دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح يا و‌زير كشور در شركتها و سازمانهايي كه در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي فعاليت دارند، سرمايه گذاري و مشاركت نمايند.

حسن حبيبي ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

جهت درخواست تنظیم دادخواست یا وکیل متخصص کلیک نمائید

 

من را در اینستاگرام دنبال کنید

108 thoughts on “کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده 134 و 135 قانون مقررات استخدامی سپاه

 1. سلام وقت بخیر
  بنده سرباز سپاه بودم در پادگان شهید محسن حسینی هفت تپه (مرکز پشتیبانی جنوب)سال 1372 در حین ماموریت مصدوم شدم در کمیسیون 134رای به معلول حین خدمت دادند اعتراض زدم و باتوجه به اینکه شاغل هستم معلول حین خدمت هیچ امتیازی برای من ندارد لذا باتوجه به اینکه درحین گشت زنی و حفاظت از دست آورد های نظام(واحدمهمات )بودم و مستحق استفاده از امتیاز جانباز
  هستم . در کمیسیون 135هم اعتراض زدم ولی همون رأی 134را تأیید کرد
  آیا می توانم به دیوان عدالت شکایت کنم
  راهنمایی بفرمائید
  سپاسگزارم

 2. باسلام اینجانب بسیجی ویژه کد ۸۹ که در سالهای ۹۷و۹۹در درگیری با اشرار شرکت داشته حالا بعد از گذشت ۶ماه به دلیل کمبود خواب دیدن کابوس های که در ان درگیریها بر سر من گزشته دچارمشکل اعصاب و روان شدم PTSD که به مدت ۱۵روز د ر بیمارستان اعصاب و روان بستری و با دارو درمانی ترخیص شده، اینجانب طی مراجعات مکرر به سپاه محل خدمت جهت معرفی به کمیسیون جهت احراز مجروحیت متاسفانه هیچ جوابی از سوی مقامات به اینجانب داده نمی شود و میفرمایند که باید همون لحظه به مشکل خود پی میبردی تا ما به شما شرح حادثه میداریم این در حالی است که بیماری اینجانب بعد از چند ماه اثرات خود را روی اینجانب گزاشته .و طبق ایین نامه میتوانم تا دوسال پیگیر باشم خواهشمند است راهنمایی کنید که چگونه پیگیر باشم

 3. بنام خدا
  بنده سرباز سپاه بودم پادگان شهید محسن حسینی هفت تپه زیرنظر مرکز پشتیبانی جنوب در سال 1372 در حین مآموریت گشت زنی داخل پادگان دچار مصدومیت شدم و از ناحیه‌ی دست چپ و سر به شدت آسیب دیدم که بلا فاصله به مرکز درمانی شهر شوش و پس از آن به بیمارستان گلستان اهواز اعزام و در بخش جراحی اعصاب بستری شدم که 11روز در بخش مراقبت های ویژه و در حالت کما بودم پس از 17روز از بیمارستان گلستان مرخص شدم و با معرفی به بیمارستان شهید بقایی اهواز 69روز گواهی پزشکی (استعلاجی) برای استراحت برایم صادر کردند . در کمیسیون 134برایم رأی به معلول حین خدمت دادند در صورتیکه من جهت استفاده از امتیاز جانبازی درخواست داده بودم و اعتراض زدم . کمیسیون 135هم رای 134را تایید کرده ،آیا می توانم در دیوان عدالت اعتراض کنم ؟آیا می تونم امید وار به رأی دیوان عدالت باشم؟
  راهنمایی بفرمایید
  ممنونم از پاسخ‌گویی تون

 4. سلام عرض ادب
  بنده جهت آموزش در میدان تیر بعلت صدای شلیک اسلحه از ناحیه هر دو گوش دچار مشکل شنوایی شدم و به دکتر معتمد مراجعه کردم و دکتر کمیسیون هم تایید کرد.حالا سوال اینجاست که آیا کمیسیون 134 جانبازی لحاظ میکند یا معلول حین خدمت ؟
  ممنونم

  1. سلام، وقت بخیر
   اگر شرائط رو دارا باشید امکان صدور رای بر جانبازی خواهد بود.
   موفق باشید

 5. باسلام وتبریک عیدنوروز
  بنده کارمندهستم درسال ۷۸ درمانور شبانه بسیج از ارتفاع افتادم زانوصدمه دید منیکس ورباط پاره شدند ولی تا سال ۹۲ کميسيون درصد از کارافتادگی ۷ َ/ برایم زده ونامه دستم است ولی مراجعه نکردم راهنمایی بفرمایید ممنونم

 6. سلام علیکم به استحضار می رساند اینجانب برادر بسیجی تمام وقت محمد براهویی از سیستان بلوچستان شهرستان کنارک کخ یازده سال عضوسپاه پاسدارن می باشم با توجه به اینکه بر اساس یک اشتباه گزارشی تبدیل عضئیت بنده به رسمی کد 89 مصوب شده که بنده اعتراض دارم میشه نمونه اعتراض به بنده راهنمایی نمایید تشکر

  1. سلام، وقت بخیر
   اعتراض شما متن خاصی رو لازم نداره، میتونید از طریق معاونت منابع انسانی یگان خود اقدام کنید
   موفق باشید

 7. سلام
  درعملیات کربلای ۵ ازناحیه موج انفجاربه قسمت سر، گوش وکمر مجروحیت پیداکردم وصورت سانحه ان موجود است . به واسطه حضورمستمردرجبهه تایکسال پس ازقطعنامه موقعیت مراجعه به بنیادشهید و ادامه درمان پیش نیامد وبعد ازجنگ هم جهت تشکیل پرونده و درمان به بنیاد مراجعه کردم که متاسفانه به جهت نداشتن گواهی درمان بالینی پس ازمجروحیت و نداشتن سابقه ردم کردند . سالها گذشت و شدت درد در سر و هزینه های سنگین درمان به جهت بیمه نبودن مجبورشدم مجددابه بنیاد مراجعه کنم ! قبول نکردم . ازطریق سپاه و کمیسیون ماده ۱۳۴ احراز اولیه صورت گرفت . بااستنادبه رای کمیسیون سپاهوصورت سانحه مجروحت لشکر مجدد به بنیاد راهنمایی شدم باز کمیسیون پزشکی بنیادبخاطر نداشتن سوابق پزشکی پدیرشم نکردند !
  سوال : اشتباه کردم درهمان زمان به عشق حضوردرجبهه وصله پینه های موجی ” رو تحمل کردم ولی تحت درمان قرارنگرفتم ! براساس کدوم انصاف وماده قانون این اختیار به کمیسیون پزشکی بنیاد داده شده تا به جهت نداشتن سوابق پزشکی بنده رو که تاییده مجروحیت واحراز جانبازی م طی رای کمیسبون ماده ۱۳۴ سپاه استان صورت گرفته رو دارم پذیرش نکنند ؟ احمقانه س ت به بهانه نداشتن سوابق بالینی پس ازمجروحیت اصل مجروحیت ونیازبه درمانم رو ردکنند ! یکی نیست به این جماعت پاپونین نکرده و به پادگان آموزشی نبرده که بسادگی اب خوردن ادموازسرخودشون وامیکنند حالی کنه که خداپدرنیامرزیده ها گواهی درمان ندارم خبرمرگم خودم که حی وحاضرم چرا منو نمی بینید و دنبال کاغد پاره های درمان ۳۵ سال قبل میگردید ! چرامعاینه ام نمیکنند ببینند چه خبره و به دردومرضم پی ببرند !
  وقتی هم میگم این عدم پدیرش رو مکتوب کنیدبرای بنده میگن خیر ! هیچی هم نمیدیم !به نظر شما راهی جز یه پیت بنزین بردن وریختن روی سراین ادم بی دردا راه قانونی دیگه ای هم وجود داده ؟ لطفا راهنمایی کنید ؟
  فرهاد رجبی از کرج

 8. با سلام بنده سال ۸۷ سرباز سپاه پادگان مالک اشتر بودم که در میدان تیر بر اثر جسم سخت سرم آسیب شدید دید که سه بار اعزام شدم و بعد از آموزشی به پادگان شهر خودم برگشتم که بنده رو جهت معافیت و قادر نبودن شرایط خدمت به کمیسیون فرستادن و در طول این مدت بنده در بیمارستان اعصاب و روان بستری شدم و بعد از آن معافیت از خدمت به بنده دادن که حق و حقوق بنده پایمال شد و بعد از گذشت ۱۴ سال بارها مراجعه کردم که بنده رو سردرگم می‌کردند و تمام مدارک و استشهادی یگانی هم دارم و کارت محلولیت هم دارم لطفا راهنمایی کنید چکار کنم با سپاس فراوان

  1. سلام،وقت بخیر
   از طریق کمیسیون ماده 134 اقدام کنیدو اگر به نتیجه ای نرسیدید بعد از ارسال اظهارنامه رسمی به یگان مریوطه،از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نمایید
   موفق باشید

 9. سلام وقت بخیر🙏🏻
  بنده سال ۸۵ در رزمایشی که سپاه داشت به عنوان بسیجی حضور داشتم که بر اثر پیچ خوردگی مچ پای راست در کمیسیون ۱۳۴ به عنوان جانباز شناخته و ۴درصد بهم دادن،حالا بعد از ۱۵ سال از طرف اداره بهمون گفتن که اگه جانبازی دارید نامه از بنیاد شهید بیارید تا روی پرونده پرسنلیتون لحاظ کنیم،با توجه به اینکه پرونده بنده در سپاه می باشد و درصد داخلی گرفتم میتونم پروندمو به بنیاد شهید ارسال کنم؟و اگه لحاظ بشه همون ۴درصد برام لحاظ میشه یا احتمال افزایشش هست؟و اگر نتیجه منفی از بنیاد بگیرم قابل پیگیری از دیوان می باشد یا نه؟با تشکر🙏🏻💐

  1. سلام،وقت بخیر
   رای کمیسیون 134 احراز اولیه است و رای بنیاد احراز عملی،در صورت تایید توسط بنیاد مشمول مزایای بنیاد خواهید بود،موفق باشید

 10. سلام
  بنده در کمیسیون ۱۳۴ سپاه به علت سقوط از ارتفاع و شکستگی مهره ال ۳ کمر , جانباز شناخته شده ام،حالا دوباره دارن میفرستن بنیاد شهید جهت احراز جانبازی.
  بنظرتون نظر کمیسیون بنیاد شهید چی میشه؟؟

  1. سلام،وقت بخیر
   کمیسیون احراز اولیه انجام داده و برای احراز عملی به بنیاد خواهد رفت، ایرادی نیست،پیگیر باشید

   1. سلام در مسیر رفتن به کار دچار حادثه شدم و تاندون دستم پاره شده آیا جانبازی بهم تعلق میگیره یا نه نیرو خرید خدمتم

   2. سلام،وقت بخیر
    به نظر میرسه خارج از ماموریت و کار بوده اید و مشمول خدمتی یا جانبازی نخواهید بود
    موفق باشید

 11. سلام وقتتون بخیر
  ممنون از سایت خوب و راهنمایی های عالی شما
  جسارتا بنده کادر رسمی هستم
  کار بنده تخصصی و بسیار سنگین هست و در حین کار کمرم آسیب دیده و ۴ تا از مهره های کمرم دیسک آورده
  دکتر معتمد سازمان به بنده نامه ممنوعیت کار سنگین دادن ولی به کمیسیون بدوی مراجعه کردم با گذشت چند هفته جواب دادن که سطح سلامت شما سطح دو می‌باشد و از رژه و دویدن به مدت یک سال معاف می‌باشند
  سوال بنده اینه که اولا برای اعتراض به رای باید چیکار کنم
  دوماً به نظر شما به بنده غرامت تعلق میگیرد یاخیر؟

  1. سلام، وقت بخیر
   ظاهرا شما مشمول معلولیت حین خدمت خواهید بوداما در هر صورت امکان اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری ممکن است

 12. سلام من بسیجی هستم داخل اغتشاشات مشت بخ چشمم خورده و دچار عفونت شده بود و خونریزی هم داشت و ی ویروس گرغته دوماهه درگیرم دچار کاهش دید شده و مجرای اشکی هم بر اثر ضربه بسته شده و پروندم فرستادم به این جانبازی تعلق میگیره یا نه و درصد میدن یا نه

  1. سلام، وقت بخیر
   اگر مشمول منطقه و موقعیت عملیاتی باشید طبق مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عای امنیت ملی، امکان این موضوع موجود هست

 13. سلام من سال 97 در هين اموزشي در ميدون تير اسابت پوکه به چشم راست داشتم و کمسیون 134 بدوی زده جانبازی شناخته میشوید بایت چکار کنم استان فارس ممنون میشم اگر رهنمای بفرماید

  1. سلام بزرگوار، اگر قصد تعلق مزایا از جانب بنیاد را دارید باید موضوع شما در کمیسیون بنیاد احراز عملی شود.
   موفق باشید

 14. سلام . بنده دراجرای تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم تقاضای رسیدگی در خصوص جانبازی دادم . در کمسیون پزشکی بیمارستان مسلمین شیراز پرونده ای تشکیل و بعد کمسیون عالی پزشکی سپاه که از تهران آمده بودند تقاضای اینجانب رد شد .
  اولا کمسیون عالی همان کمسیون تجدید نظر هست یا بدوی ؟
  دوما برای اعتراض به رای کمسیون عالی به کجا باید مراجعه کنم ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   کمیسیون های داخلی سپاه شامل بدوی و تجدیدنظر هستند که این کمیسیون ها وظیفه احراز اولیه مصادیق رو دارند و نهایتا اجزار عملی مصادیق شهادت، جانبازی و.. در کمیسیون عالی بنیاد صورت می گیرد، این رای نیز میتواند در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد.
   در صورت نیاز به دادخواست،لایجه یا قبول وکالت در این موضوع می توانید از طریق فرم تماس با ما و یا فرم درخواست موجود در صفحه اول سایت با ما در تماس باشید

 15. باسلام بنده ۱۳ سال هست بسیجی کد ۸۹ درسازمان‌هستم و متاسفانه مشکل افسردگی ‌پیدا کردم و بعضی از ‌همکاران میگن‌به کمسیون بدوی نرو شاید حکم اخراج برایت بزنن.آیا این حقیقت دارد.یعنی میتوانند حکم اخراج‌بدهند

  1. سلام
   من از ناحیه مچ پا دچار شکستگی شدم
   که 10 درصد جانبازی دارم حالا بعد از چند سال هنوز هم در هنگام پیادروی بلند مدت و ورزش سنگین درد مچ پا و ورم مچ پا دارم
   که برای تایین سطح سلامت به کمسیون رفتم که طبقه اول سطح سلامت بهم دادن..
   ولی نمیدونم یعنی چی و از چه چیزی معاف هستم…
   آیا میتونم اعتراض بدم…
   و این که طبقه یک چه چیزهای شاملش میشه

   1. سلام وقت بخیر
    سطوح سلامت طبقه بندی ای است که برای بند الف ماده 121 قانونی استخدامی سپاه ،در خصوص اعتراض نیز، رای کمیسیون ها با وجود شرایطی قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری هستند

 16. سلام عليكم
  احتراما بنده سرباز سپاه بوده ام که در اثر فعالیت سنگین و اسیب وارده به بیضه مجبور به برداشت ان شده که در صورت جلسه 134 سپاه به عنوان جانباز و به بنیاد شهید ارجاع که بنیاد در ماده 3 گفتند مشمول مقررات جانبازی نمی باشم پس از ارجاع به ماده 16 وبر اساس گردش کار مقام معظم رهبری باگذشت 4 سال از پرونده اینگونه جواب دادن
  (برابر گواهی استراحت پزشکی الصاقی که در پرونده یاد شده مبتلا به اورکیت (عفونت)
  عکس قبل از عمل که نشان دهنده پیچ خوردگی(تورشن) بیضه بوده که داخل عکس هم نوشته شده بر اثر تورشن بوده ود در استراحت پزشکی الصاقی در پرونده اورکیدتومی یعنی بر داشت بیضه))
  عکس قبل از عمل جراجی – کمسیون ۱۳۴ سپاه – تایید پزشکان معتمد سپاه و متخصصین- تا یید کمسیون عالی سپاه دوبار در دوسال متوالی -جملگی حکایت از تورشن پیچ خوردگی دارند ورای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت در تعیین تکلیف پرونده یاد شده و تعیین تکلیف توسط فرمانده کل قوا را دارد
  طبق دستور پزشگ اورولوژیست و متخصصین و کمسیون عالی از کارهای سنگین ازجمله فوتبال دو موتو سواری و…. رو نمیتونم انجام بدم تا اون یکی رو از دست ندم بعد از طرح در دیوان عدالت گفتند در صلاحیت ما نیست اینگونه رای ها باید فرمانده کل قوا تعیین تکلیف شود ” طبق کمسیون عالی پزشکی ک ابتدای امسال انجام شده اینگونه گفتند ”

  مشمول بند الف ماده 121 قانون استخدامی سپاه و معادل طبقه دوم ایین نامه پزشکی ستاد کل نیرو های مسلح بصورت دائم پزشکی بوده و صایعه وی بر طبق رای ۱۳۴ ناشی از جانبازی می باشد )
  بنده سلامتی روحی روانی جسمی اجتماعی در دوران طلایی عمرم ک خدمت مقدس سر بازی بوده به علت عارضه پیش امده خود را از دست دادم با مراجعه مگرر نماینده سپاه اظهار داشتند ک یک بار دیگر تأیید برای من بیاور من رأی بنیاد را برات میگیرم ک بعد از گذشت مدتی دوباره تاییده دادم گفتن ۳ ماه وقت بدید بعد ۳ ماه مراجعه ک گفتند بنیاد گفته منشاء عفونت بوده
  عقیم بودن از دست دان حیاط ب یک انسان و حس پدری چندبار اقدام ب ازدواج کردم اما ناتوان بودن از احیای فرزند و عارضه ای ک صربه روحی روانی اجتماعی بدی در زندگی من ایجاد کرده مواجه شدم ۱۴سال است این عارضه باعث شب نخابی و احساس درد کاری کرده ک ک باید یک بالش بزرگ بین پاهایم بزارم و تا دردم کمتر بشه شب بخابم حصرت عباسی ۱۴ ساله دارم هزینه میکنم دنبال این پرونده هفته بوده بنده بخاطر نداشتن هزینه داخل ترمینال خوابیدم تا صب دنبال پرونده و حقم باشم
  از شما وکیل محترم تقاضای راهی را دارم 14سال دنبال ی پرونده دویدن کم نیست

  1. سلام بزرگوار، آراء کمیسیون های تعیین مصادیق تخصصی و آراء بنیاد تعیین مصادیق عملی است، در صورتی که قصد استفاده از مزایای بنیاد را دارید رای شما باید به تائید کمیسین عالی بنیاد برسد و در صورت اعتراض می توانید از طریق دیوان عدالت اداری معترض آرا باشید.موفق باشید

 17. با سلام و عرض خسته نباشيد
  شرمنده بنده متاسفانه حين ميان دوره خدمت سربازي دچار حادثه اي شدم كه دستم از كتف در رفت در حال حاضر پادگان اموزشي در حالي كه از دوره ي بنده فقط حدود ٨ روز باقي مانده بود بنده رو از دوره خارج و به كميسيون پزشكي ارجاع داده…ميخواستم بدونم آيا راهي وجود داره كه با توجه به عذر پزشكي اي كه براي بنده ايجاد شده بوده و با توجه به اينكه اكثر طول دوره گذرانده شده، تجديد دوره براي من لحاظ نشود؟
  ممنون از پاسخگوييتون

  1. سلام بزرگوار، باتوجه به اینکه شما مدتی از دوره را گذرانده اید به نظر نمیرسه این اتفاق بیفته لذا با توجه به اینکه تجدید دوره شما همزمان با طی دوره با دست آسیب دیده است و معمولا در انتهای دوره برای دوره عملی برگذار میگردد دور از انتظار است

   1. با عرض سلام
    برادر بنده که سرباز ۳ ماه خدمت سپاه بوده ، حدودا ۱ ماه قبل و زمانی که در مرخصی بود ، بعلت تصادف شدیدی که براش حادث شد و بخاطر ضربه و خونریزی شدید مغزی الان ۲۷ روزه که در آی سی یو بستریه و یکطرف بدنش از کار افتاده و شرایط خیلی سختی رو میگذرونه .
    طبق نظر پزشکان، برادرم دیگه نمیتونه مثل قبل زندگی کنه و نیاز به پرستاری و مراقبت دائم داره .
    آیا برادرم بعنوان معلول خدمتی در کمیسیون ۱۳۴ شناخته میشه تا بتونه مستمری بگیر بشه ؟
    چون دیگه قادر به کارکردن نیست .

   2. سلام، وقت بخیر
    طبق ماده 120 و 121 قانون استخدامی سپاه، در موارد «رفت و برگشت از مرخصی» می تواند مشمول ماده 120 یعنی جانبازی و در غیر موارد مذکور در ماده که به نظر مورد شما مصداقی از آن می تواند باشد مشمول عنوان «معلول» خواهید بود که طبق نظر کمیسیون های پزشکی لحاظ خواهد شد.
    موفق باشید

 18. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده بسیجی فعالی هستم که بعد از مجروحیت در رزمایش،جانبازی من در کیمسیون 135 ستاد کل سپاه تایید شد.
  سوال مشخص من این است:

  1.باتوجه به رای کمیسیون 135 و قانون استخدامی سپاه،از نظر قانونی بنده به عنوان جانباز سپاه در نظر گرفته شده ام؟(حتی اگر پرونده به بنیاد شهید هم ارسال نکنم)

  2.حال من میتوانم با همین حکم،درخواست گواهی جانبازی از سپاه(برای سایر مراکز دولتی یا غیردولتی) داشته باشم؟

  پیشاپیش از توجه شما ممنونم

  1. سلام. برادر من در تاریخ 1400/01/19با عضویت رسمی، شناسه پاسداری رتبه یازده باحکم ماموریت جز تیم اسکورت و حفاظت از سردار سلیمانی(فرمانده کل بسیج کشور)بودند، و متاسفانه در آن روز دچار سانحه شدند و فوت نموند، در حکم ماموریتی که برادرم داشت شماره پلاک یک موتور تریل قید شده بود، اما در روز حادثه سازمان از یک موتور cbr1000 استفاده میکنه که برادر من با لباس و تجهیزات
   کامل نظامی به همراه حکم ماموریتی که در جملات بالا گفته شد ترک نشین آن موتور بود. سوال بنده این هست آیا در خصوص پرونده برادرم حکم شهادت به ایشان تعلق میگیرد؟ پرونده برای کمیسیون به تهران فرستاده شده است.

   1. سلام، وقت بخیر
    به نظر میرسد که جانبازی و یا شهادت با معیارهایی همچون نوع حادثه یا مکان و زمان آن مرتبط باشد نه نوع وسیله نقلیه، اگرچه اتفاق صورت گرفته تخلف بوده است در عین حال عبارت«حادثه»ابتدائا نشان دهنده این است که اتفاق خارج از موضوعاتی همچون عملیات و .. بوده است همچون مامور انتظامی که در حین گشت زنی و به علت تصادف غیرعمدی با یک خودرو عبوری کشته شود که به نظر عنوان شهادت برای وی به سختی قابل اثبات است اگرچه خلاف آن هم می تواند ممکن باشد. در عین حال برای یک محافظ «در حال مأموریت بودن» و « توسط دشمن یا گروه‌های معارض» کشته شدن میتواند مصداق شهادت باشد اگرچه سایر مصادیق همچون حرکت در مسیر رسیدن به عملیات یا برگشت و .. نیز میتواند از مصادیق در حکم شهید باشد.علی ایحال بهتر است آئین نامه مربوطه مطالعه و تطبیق داده شود

 19. بنده در استخدامی سپاه پاسدارن شرکت و همه مراحل پزشکی به جز ازمایش خون که یک مورد از از ازمایش خون که بالا بود رد شدم. من اعتراض کردم و به کمیسیون بدوی مراجعه کرده وکمیسیون بدوی منو به کمیسیون عالی پزشکی تهران فرستاد وبه من نامه مشاوره دادن بردم پیش دکتر وازمایشاتی که دکتر نوشته بود رو انجام دادم و نتیجه این شد که مشکلی ندارم وسالم هستم ولی نمیدونم چرا کمیسیون عالی با اینکه مشکلی نداشتم برام استخدامی گروه کارمندی زد.الان از این قضیه حدود سه چهار ماهی میگذره ایا هنوزم امکان اعتراض به دیوان هست ؟ چون من مطمعنم مشکلی ندارم وتو این چند ماه اطلاع از اعتراض نداشتم و یکم سرم شلوغ بود ممنون از سایت خوبتون.

  1. سلام دوست عزیز؛
   اراء کمیسیون ها تا سه ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند، در عین حال در صورتی که رای ابلاغ واقعی نشده باشد و شما ادعای عدم اطلاع کنید می توانید با استدلال از دیوان حتی بعد از گذشت سه ماه تقاضای رسیدگی نمائید.
   موفق باشید

  2. سلام من سرباز سپاه بودم در منطقه عملیاتی به من مرخصی ساعتی داده شد و من تصادف کردم پیاده بودم ماشین زد بهم بعد منو معلول عادی تشخیص دادن غرامت معلول عادی چقدر است؟

 20. بنده در استخدامی سپاه پاسدارن شرکت و همه مراحل پزشکی به جز ازمایش خون که یک مورد از از ازمایش خون که بالا بود رد شدم. من اعتراض کردم و به کمیسیون بدوی مراجعه کرده وکمیسیون بدوی منو به کمیسیون عالی پزشکی تهران فرستاد وبه من نامه مشاوره دادن بردم پیش دکتر و دکتر از همان اول گفت تشخیص پزشک استان اشتباه بوده وبرای اثبات ازمایشاتی نوشت وبنده انرا انجام داده و نتیجه این شد که مشکلی ندارم وسالم هستم ولی نمیدونم چرا کمیسیون عالی با اینکه مشکلی نداشتم برام استخدامی گروه کارمندی زد میخواستم بدونم امکان داره اعتراض کنم به رای کمیسیون عالی پزشکی؟؟وچقدر تاثیر خواهد داشت یا خیر؟ ازا ین قضیه سه چهار ماهی میگذرع از رای کمیسیون .ممنون

  1. سلام بر شما دوست عزیز؛
   کلیه آراء کمیسیون ها بعد از قطعیت تا سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند، اگرچه معمولا دیوان به سادگی در محتوا بالاخص در موارد پزشکی ورود نمی کند اگرچه اختیار آن را خواهد داشت.
   در صورت وجود مهلت ، میتوانید حضورا به دفاتر دیوان در شهر خود مراجه نموده و یا از طریق سایت «سامانه ساجد دیوان عدالت اداری» اقدام نمایید.
   موفق باشید

   1. سلام بنده جانباز سپاه هستم با حدود ۱۳ سال سابقه کار اکنون بر اثر عوارض پزشکی جانبازی توان کاری ندارم آیا کمیسیون در صورت بازنشستگی ۳۰ روز حقوق را میدهد؟

   2. سلام بزرگوار؛
    میزان حقوق شما ارتباط مستقیم به نوع از کارافتادگی و عوارض پزشکی شما دارد.در عین حال شما می تونید جهت تعیین حدودی ان به «آیین نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها» مراجعه فرمائید.
    موفق باشید

 21. سلام وقت بخیر. بنده جهت شرکت در دوره آموزشی بسیج که خودم هم بسیجی هستم در داخل قطار دچار پیچ خوردگی پا شدم و از ناحیه انگشت دست دچار شکستگی شدم و در کمسیون 134 سپاه حکم به معلول خدمتی بنده دادند. حالا سوال بنده این هست که بنده کارمند شرکتی یه ارگان دولتی هستم و میتوانم از این حکم 134 برای تبپدیل وضعیتم استفاده کنم یا نه؟ با تشکر

  1. سلام، وقت شما بخیر
   آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر تنها تعیین مصادیق اولیه هستند و مصادیق عملی در بنیاد شهیدتعیین خواهد شد در عین حال آراء بدوی کمیسیون ها بدون تائید بنیاد نیز برای اخذ غرامت طبق آئین نامه بیمه پرسنل نیروهای مسلح قابلیت اخذ غرامت خواهد داشت اما تصور ما بر این است که امکان تعیین وضعیت با آن حداقل بدون تائید ممکن نخواهد بود.
   موفق باشید

   1. سلام باعرض خسته نباشید به عوامل محترم سایت
    همسر بنده کادر رسمی سپاه می‌باشد و متاسفانه بعد از 15سال خدمت در شمال غرب کشور دچار بیماری روانی ‌و برخی عوارض جسمی و روانی ناشی از آن از جمله حساسیت های پوستی با دلایل روانی و پرخاشگری شدید بیخوابی و حملات پانیک شده است در کمسیون بدوی سپاه برای ایشان بیماری روانی اختلال سازگاری یا انطباقی تشخیص داده شده و معاف دایم از دسترسی به سلاح شده اند درحالی که ایشان بنا به شرایط و استرس ناشی از کار دچار این بیماری شده آیا برای اثبات جانبازی ایشان راهی وجود دارد
    از اعلام نتیجه به ایشان نیز حدود چهار الی پنج ماه گذشته و درضمن ما صورت سانحه ای برای بیماری ایشان نداریم
    ممنون میشم راهنمایی کنید

   2. سلام، وقت بخیر
    اگرچه مدت اعتراض گذشته اما میتونید معترض بشید در کمیسیون تجدیدنظر و بعد از اون در دیوان عدالت اداری، در عین درصورت عدم نتیجه در صورت امکان انتساب عوارض به شغل و اثبات تقصیر کارفرما یعنی سپاه، میتونید از باب مسئولیت مدنی از طریق مراجع دادگستری اقدام به شکایت نمائید.
    درصرت نیاز به دادخواست یا قبول وکالت از طریق فرم درخواست وکالت یا … در صفحه اصلی سایت اقدام نمائید.
    موفق باشید

 22. با سلام.
  دوستم از بسیجیان فعال پایگاه مقاومت بسیج بودند که بصورت فعال در گشت های رضویون نیز حضور داشته و مسئول تیم امنیت پایگاه بودند.
  یک روز یکی از دوستان ایشان با موتورسیکلت شخصی خود به ایشان پیشنهاد می دهند جهت تحویل گرفتن بی سیم و حکم ماموریت به حوزه مراجعه کنند که متاسفانه پس از مراجعه به حوزه در بازگشت دچار حادثه تصادف گردیده که منجر به فوت ایشان می شود و بعداً متوجه شدیم که نام ایشان در حکم ماموریت قید نشده است. ایثارگران سپاه عنوان نموده است با توجه به اینکه ایشان در ماموریت سپاه نبوده است عملا امکان طرح پرونده ایشان در کمیسیون 134 نمی باشد.
  ممنون میشم مشاوره دهید برای این موضوع چکار کنیم؟؟؟

 23. با سلام.
  دوستم از بسیجیان فعال پایگاه مقاومت بسیج بود که بصورت فعال در گشت های رضویون نیز حضور داشته و مسئول تیم امنیت پایگاه بودند.
  یک روز یکی از دوستان ایشان با موتورسیکلت شخصی خود به ایشان پیشنهاد می دهند جهت تحویل گرفتن بی سیم و حکم ماموریت به حوزه مراجعه کنند که متاسفانه پس از مراجعه به حوزه در بازگشت دچار حادثه تصادف گردیده که منجر به فوت ایشان می شود و بعداً متوجه شدیم که نام ایشان در حکم ماموریت قید نشده است. ایثارگران سپاه عنوان نموده است با توجه به اینکه ایشان در ماموریت سپاه نبوده است عملا امکان طرح پرونده ایشان در کمیسیون 134 نیست.
  ممنون میشم مشاوره دهید برای این موضوع چکار کنیم؟؟؟

  1. سلام، وقت شما بخیر
   از ظاهر قضیه به نظر می رسد اگر موضوع شما در کمیسیون بدوی سپاه نیز مطرح شود رای بر رد آن صادر گردد ، در عین حال اقدام تحویل دهنده بیسیم و حکم ماموریت به فردی غیر مرتبط و فاقد حکم ماموریت تخلف از قوانین نظامی بوده و قابل طرح در دادسرای نظام باشد و در صورت تشخیص قصور شاید بتوان جهت اخذ غرامت از طریق دادگاه از فرد دعوت کننده شکایت نمود.در هر حال موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد.
   موفق باشید.

 24. سلام من در یک ماموریت کاری دچار ثانحه شدم و منجر پارگی رباط صلیبی شد ACL درصد رد سپاه گرفتم ولی در بنیاد درصد را صفر زدند باید دیوان شکایت کنم و ایا نتیجه داره ممنون جواب بدین

  1. سلام دوست عزیز
   آراء کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت هستند، در عین حال نتیجه مطلوب بستگی به شرائط ماموریت، مکان ، موارد نقض رای مورد استناد، ادله شما و … خواهد داشت.
   موفق باشید.

 25. سلام من من سرباز سپاه بودم در رزمایش از بالای کامین افتادم دستم پلاتین خورد الان کمیسیون مشهدرای به از کار افتادگی من دادن تایید کرده فقط مونده کمیسیون تهران ک از کار افتادگی منو تایید کن ایا کمیسیون تهران ایید می کنه

  1. سلام دوست عزیز
   همه چیز بستگی به شرائط منطقه عملیاتی، نوع رزمایش و سایر ویژگی های موجود در آیین نامه خواهد داشت، اگر منظور شما از کمیسیون تهران کمیسیون عالی بنیاد شهید باشد این کمیسیون وظیفه تطبیق مصادیق عملی عناوین جانبازی و … را بر عهد دارد و معمولا سختگیرانه عمل خواهد نمود.
   جهت بهتر درک کردن موضوع صلاحیت ها به آئین نامه های مربوطه در سایت مراجعه کنید.
   موفق باشید

 26. دیه و غرامت کمیسیون سپاه با دادگاه چه تفاوتی دارد
  و جانبازی یا معلولیت دست راستم( از کارافتادگی )
  از کجا باید مطالبه کنم بهتر هست ؟

  1. سلام، وقت بخیر
   دیه ماهیت دوگانه مجازات و غرامت دارد و منوط به حکم دادگاه است اما غرامت مفهومی مشابه خسارت داشته و بیشتر جنبه مالی خواهد داشت، کمیسیون های ماده 134 و 135 مرجع تشخیص اولیه جانبازی و … هستند شاید به معنای واقعی کلمه حکم به غرامت صادر نمی کنند اما دادگاه ها غرامت واقعی را مورد حکم قرار خواهند داد.

  2. سلام. برادر من در تاریخ 1400/01/19با عضویت رسمی، شناسه پاسداری رتبه یازده باحکم ماموریت جز تیم اسکورت و حفاظت از سردار سلیمانی(فرمانده کل بسیج کشور)بودند، و متاسفانه در آن روز دچار سانحه شدند و فوت نموند، در حکم ماموریتی که برادرم داشت شماره پلاک یک موتور تریل قید شده بود، اما در روز حادثه سازمان از یک موتور cbr1000 استفاده میکنه که برادر من با لباس و تجهیزات
   کامل نظامی به همراه حکم ماموریتی که در جملات بالا گفته شد ترک نشین آن موتور بود. سوال بنده این هست آیا در خصوص پرونده برادرم حکم شهادت به ایشان تعلق میگیرد؟ پرونده برای کمیسیون به تهران فرستاده شده است.

   1. سلام، وقت بخیر
    به نظر میرسد که جانبازی و یا شهادت با معیارهایی همچون نوع حادثه یا مکان و زمان آن مرتبط باشد نه نوع وسیله نقلیه، اگرچه اتفاق صورت گرفته تخلف بوده است در عین حال عبارت«حادثه»ابتدائا نشان دهنده این است که اتفاق خارج از موضوعاتی همچون عملیات و .. بوده است همچون مامور انتظامی که در حین گشت زنی و به علت تصادف غیرعمدی با یک خودرو عبوری کشته شود که به نظر عنوان شهادت برای وی به سختی قابل اثبات است اگرچه خلاف آن هم می تواند ممکن باشد. در عین حال برای یک محافظ «در حال مأموریت بودن» و « توسط دشمن یا گروه‌های معارض» کشته شدن میتواند مصداق شهادت باشد اگرچه سایر مصادیق همچون حرکت در مسیر رسیدن به عملیات یا برگشت و .. نیز میتواند از مصادیق در حکم شهید باشد.علی ایحال بهتر است آئین نامه مربوطه مطالعه و تطبیق داده شود

 27. سلام من پرسنل بسیجی هستم که در سال ۹۴در یکی از رزمایش های سپاه مجروح و دچار جراحت شدم،بدین منظور کمیسون ۱۳۴ تشکیل و رای به معلولیت حین خدمت من دادند که از آنجایی که شرایط من مطابق با جانبازی بود در کمیسون تجدید نظر ۱۳۵ توسط ستاد فرماندهی کل سپاه جانبازی من تایید شد. با توجه به موارد فوق
  آیا من میتوانم در داخل خود سپاه تعیین درصد شوم و درصد داخلی سپاه را داشته باشم؟با مراجعه به سپاه به من گفته میشود که بسیج را تعیین درصد نمیکنیم،مگر بسیج پرسنل سپاه نیست؟آیا امکان پیگیری این موضوع از دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

  1. سلام بزرگوار
   کمیسیون های سپاه (134 و 135) مراجع تعیین مصادیق اولیه هستند و برای تعیین درصد هم تفاوتی بین سپاهی و بسیجی وجود ندارد و همگی مشمول هستند در عین حال به نظر می رسد منظوراز تعیین درصد جانبازی، امتیازات ناشی از ایثارگری و جانبازی مشمول بنیاد شهید است لذا موضوع شما باید در کمیسیون عالی بنیاد شهید بررسی گردد چراکه تعیین مصادیق عملی با کمیسیون های این نهاد است.
   و تا زمانی که تعیین مصادیق عملی نگردد مشمول قوانین بنیاد نخواهید بود.
   موفق باشید

   1. مچکر از پاسخگویی سریع و کامل شما،حقیقتا از آنجایی که در سپاه به من گفته شده که جانبازی بنده در بنیاد مورد تایید قرار نخواهد گرفت،حداقل به دنبال تعیین درصد داخلی سپاه بودم تنها به دلیل به سرانجام رساندن این موضوع و نه درصد بنیاد شهید،پس من میتوانم برای تعیین درصد داخلی سپاه(و نه بنیاد شهید) با توجه به رای نهایی کمیسیون ۱۳۵ ستاد کل سپاه اقدام کنم؟(بدون به جریان انداختن پرونده در بنیاد)

 28. باسلام و عرض خسته نباشید
  بنده الان سرباز سپاه هستم و 97/09 در طی دوره تکمیلی شماره 2 ، 15 روزه سپاه (در پادگان اهواز) دچار پارگی رباط های aclوmcl زانو و مینیسک پای راستم شدم گزارش حادثه و کمیسیون 134 هم دارم و رای به “معلول حین خدمت” دادن در آن زمان عمل‌نکردم و هیچ غرامتی یا مستمری و امثالهم هم نگرفتم تا کنون ، بنده اسفند 99 سرباز سپاه شدم (به دلیل داشتن دوره 45 روزه بدون طی‌کردن آموزشی) و در روز 1400/01/01 دقیقا بعد از تحویل پست و خروج از پادگان ( به دلیل پست دادن های مکرر و یک روز درمیان و فشار بسیاری که بهم اومد) دوباره دچار در رفتگی و خونریزی از ناحیه همان زانو شدم ، و با مراجعه به دکتر و گرفتن mri دکتر گفت آسیب دیدگی تشدید شده و الان برام 30 روز استعلاجی نوشته اولا میخواستم ببینم اگر برم بیمارستان یگان خدمتی و تاییدش کنم آیا بعداز استفاده از این 30 روز اگر بنده در ماه های آتی عمل زانو کنم دوباره میتونم 30 یا 40 روز استعلاجی بگیرم ؟ و ثانیا تکلیف و میزان دیه و غرامت با توجه به شدت آسیب دیدگی بنده چقدر است و به چه نحوی باید پیگیری کنم ؟
  پیشاپیش از کارشناسان سایت کمال تشکر رو دارم و ممنون‌میشم اگر‌ پاسخ کامل و مشروح بدین ، باتشکر

  1. باسلام و عرض ادب
   برای گرفتن استعلاجی اگر بیمارستان نظامی سپاه رفته باشید مشکلی نیست و هرچقدر که استعلاجی نوشته بشه مورد تائید هست اما اگر بیرون سازمانی باشه باید به تائید بیمارستان یا پزشک معتمد نظامی برسونید تا تائید شود
   در خصوص سوال دوم شما با توجه به اینکه در کمیسیون ماده 134 معلول حین خدمت شناخته شده اید تنها می توانید از مزایای این عنوان استفاده کنید چراکه دیه غالبا در مواردی تعلق خواهد گرفت که قصوری متوجه ارگان مربوطه باشد، در عین حال در صورتیکه توجه قصور را به ارگان مربوطه محرز می دانید می توانید در این خصوص اقدام نمائید.
   موفق و پیروز باشید

 29. با سلام خدمت شما بنده متقاضی استخدام سپاه بودم و تمامی مراحل پزشکی رو قبول شدم و در قسمت اخر رادیولوژی یک مشکل خیلی جزیی در یکی از مهره های کمرم داشتم که کمسیون بدوی استان گفتن اسپینا بیفیدا هست و منو ارجاع دادن به کمیسیون عالی سپاه تهران و اونجا اول فرستادم برای مشاره پیش جراح مغز و اعصاب داخل بیمارستان بقیه الله و اون دکتر نظر داد که هیچ مشکلی ندارم و ضمیمه پروندم کردم تا اینکه یه هفته پیش نوبت کمیسیونم شد و رفتم اونجا بدون اینکه سی تی اسکن و بقیه مدارکمو و نظر دکتر مشاور خودشونو ببینند فقط گفتن عکس رادیولوژی کمرتو بده و دو نفرشون گفتن نمیشه و بقیه گفتن میشه و خودم هم متوجه نشدمو بهم گفتن برو بیرون تا نفر بعدی بیاد و بعد جواب را داخل یک نامه محرمانه دادن که اوردم استان و اینجا بهم گفتن منفی زدن برام به نظر شما الان باید چکار کنم چون از استان هم دیگه بهم نامه برای اعتراض مجدد رو نمیدن و میگن نمیشه. ایا میشه دوباره اعتراض کنم؟ لطفا راهنماییم کنید خیلی ممنون

  1. سلام، وقت بخیر
   آراء کمیسیون های استخدامی قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری هستند.
   اگر به شماره پرونده یا رای دسترسی دارید میتونید نسبت به رای مربوطه در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید.
   در صورت نیاز میتوانید نگارش لایحه خود را به ما بسپارید
   موفق باشید

   1. شماره پرونده را دارم بزرگوار برای شکایت به دیوان عدالت اداری باید از چه طریقی و از کجا اقدام کنم؟ بنده استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد هستم ایا باید از طریق تهران اقدام کنم یا از خود استان میشه بزرگوار؟

   2. شما می توانید از طریق دفاتر خدمات قضائی و یا دفاتر اداری دیوان (بجنورد- اداره کل دادگستری بجنورد .دفتر نمایندگی دیوان عدالت طبقه همکف ) و همچنین از طریق ارسال پستی به دبیرخانه دیوان در تهران نیز نسبت به ارسال اعتراض خود اقدام نمائید.
    موفق باشید

 30. ممنون از پاسخ گویتون ولی ن کمسیون و ن سپاه جواب کمسیونو نمیدم که ب دیوان عدالت اداری شکایت کنم چیکار کنم؟
  عزیز یه زحمت دیگ
  آیا با شرایطی ک عرض کردم کارافتادگی شامل میشه ؟
  آیا همزمان با اقدام به کارافتادگی میتوانم دیه هم بگبرم از یگان خدمتیم یا شکایت کنم ؟
  و بازم سپاس از توجه و پاسخ گویتون 🌹

 31. سلام و عرض ادب
  بنده سرباز سپاه بودم ک در حین تمرینات رژه دچار پارگی کامل رباط صلیبی و مینیکس پای راست گردیدم و مطابق ماده ۱۲۱و بند ج ماده ۱۳۴کمسیون با ۱۳درصد معلول خدمتی شناخته شدم و مبلغ ۳۸۰۰تومان برام غرامت پرداخت کردن و بعد از گذشت سه سال ک قادر ب کارکردن نیستم از یگان خدمنی ب کمسیون برای کارافتادگی معرفی نامه گرفتم با اینکه پزشک مشاور برام عوارض باقی مانده شامل درد و محدودیت حرکتی نوشت و گفته از فشار اوردن بر پای زانوی راست خود داری کرده چون احتمال تسریع و تشدید بیماری آرتروز در اینده بسیار بالاس با این حال کمسیون بدوی رد کرده کار افتادگی منو و الان ن جواب کمسیون و میدن ک ب دیوان عدالت اداری شکایتمو بکنم ن راهنمایی میکنم اعتراض کنم ک میگن بعد سه ماه بیا مهلت اعتراضم یک ماه هست میخاهند مهلت اعتراضم بگذره و کاری نتونم انجام بدم
  ممنون میشم راهنمایی کنین ن پارتی داریم ن پول امیدم ب راهنمایی های شما هست

  1. باسلام و عرض ادب؛
   آراء کمیسیون بدوی قابل تجدیدنظر هستند بنابراین شما باید کتبا با استناد به شماره پرونده مربوطه نسبت به ارائه اعتراض خود به کمیسیون تجدیدنظر اقدام نمائید.(اعتراض شما می تواند در قالب فرم مربوطه و یا با ارائه اظهارنامه در شرائط فقدان امکان دسترسی یا جوابگویی و … صورت گیرد) در هر حال رای کمیسیون تجدیدنظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
   با این حال مهلت شما باید مواعد اعتراض به رای کمیسیون بدوی را نیز رعایت بفرمائید.
   موفق و موید باشید

 32. سلام بنده نزدیک به دو سال جبهه دارم ودر سه عملیات کربلای۴ ،کربلای ۵، بیت المقدس ۳ شرکت داشتم و. در کربلای چهار شیمیایی شدید شدم و و کربلای ۵ موج انفجار و واژگونی تویوتا لندکروز توسط توپ فرانسوی دشمن و شکسگی سر و بینی و موج انفجار که سه مرحله توسط پزشکان معتمد بیمارستان مسلمین شیراز و کمسیون بدوی سپاه تایید شده اما با وجود تایید کمیسیون بدوی هم شیمیایی و هم اعصاب و روان یک درصد ندارم برخی شب ها خون استفراق میکنم زندگیم از هم پاشیده از ۱۳ سالگی تا ۱۶ سالگی گردان های عملیاتی قمر بنی هاشم، حمزه، حضرت رسول،کمیل بودم اگر بنا به این صورت باشه کسانی که حق امثال بنده را ضایع کردند رسوا میکنم با مدرک مگه ما چی میخواهیم ما گدای درصد نیستیم که حالا باید التماس کسانی کنیم که زمان جنگ پشت خط خودشان را خیس میکردند چه برسه به عملیات و دفترچه برای درمان ما فرزندان خمینی کبیر هستیم

  1. سلام، وقت بخیر دوست بزرگوار
   کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر سپاه مرجع تعیین مصادیق غیر عملی هستند اگرچه این آراء در حد داخل سازمانی معتبر است اما اگر بخواهید از تسهیلات بنیاد بهره ببرید ، از نظر قانون تعیین مصادیق عملی با مراجع مقرر در بنیاد است.
   در هر حال آراء این مرجع نیز با وجود شرائط در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.
   موفق باشید

 33. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان

  بنده سال ۹۷به هوافضای سپاه تبریز معرفی شدم بعد از گذراندن تست های ورزشی و روخوانی و مصاحبه به قسمت پزشکی معرفی شدم تمامی مراحل پزشکی بنده سالم بودن بجز خون که متاسفانه ۵الی۶ تا قند خونم اضافه اومد متاسفانه بدلیل استفاده شیرینی جات در شب چله.دوباره آزمایش خون نوشتن آزمایش دادم ۲الی ۳تا اومده بود پایین.قبولم نکردن .بنده هم پرونده پزشکیمو بردم تهران کمیسیون عالی.اونجا آزمایش نوشتن رفتم آزمایشگاه بقیه الله آزمایش دادم قند خونم نرمال اومد .بعد ۱۰روز رفتم نتیجه رای کمیسیون باز هم رد شدم.بخدا انصاف نبود.من اینهمه تو سپاه بسیج زحمت کشیده ام.حقم نبود.

  1. سلام، شما بخیر دوست عزیز
   آراء کلیه کمیسیون های تخصصی در صورتی که از مرحله تمام مراحل تخصصی رو طی کرده و باز هم شما اعتراض داشته باشید تا سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
   در هر حال نظر پزشکی کاملا تخصصی است اما مانع ورود ماهیتی دیوان نیز نخواهد بود.
   موفق باشید

 34. با سلام من در سال 84 در حین خدمت سرباز با درجه افسری در سپاه پاسداران در تهران دچار مجروحیت از تاحیه انگشت شصت ایتال پای چپ شدم و در کمسیون 134 بنده را بعنوان معلول قیود خدمتی معرفی نمودند اما تاکنون برای تعیین درصد نتوانسته ام پیگیری های لازم را انجام دهم ، سوال بنده این است
  1.برای تعیین درصد و غرامت چطور می توانم اقدام کنم ؟
  2.آیا از محل این معلولیت قیود خدمتی فقط غرامت برای من تعیین می شود یا مشمول ایثارگری هم می شوم؟
  3.آیا اکنون که بعنوان کارمند قراردادی یک سازمان مشغول به فعالیت هستم ، این معلولیت قیود خدمتی می تواند در تبدیل وضعیت استخدامی من تاثیری داشته باشد.
  سپاسگزارم

  1. باسلام و عرض ادب؛
   1-به نظر می رسد با توجه به رای مبنی بر معلول خدمتی بودن شما، غرامت تعلق خواهد گرفت و طبق دستورالعمل مربوطه با توجه به اظهارات شما 20% نهایتا با بهترین حالت 25% غرامت تعلق خواهد گرفت و این موضوع را می توانید از طریق کمیسیون پزشکی مجموعه تحت امر پیگیری نمایید.
   2-تعریف ایثارگری و معلول خدمتی متفاوت است و به نظر می رسید طبق قانون ایثارگر مفهومی عام و در بردارنده « شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده» خواهد بود و در هر حال در بهترین حالت برای خدمت سربازی شخصی که در مناطق عملیاتی یا جنگی باشد شاید عنوان ایثارگری و رزمنده تعلق گیرد نه به معلولین خدمتی… در نهایت به شما مزایای معلول خدمتی تعلق خواهد گرفت.
   3-معلولیت خدمتی تبعات استخدامی در بر ندارد اما با این وجود با مزایایی همراه است به عنوان مثال امکان کاهش ساعت کار، الزام قرارداد حداقل یکساله که البته نیازمند تطابق وضعیت معلول با قانون است.
   موفق و پیروز باشید

 35. سلام و درود بر شما بنده سال ۸۴ در حین آموزش رزمی با سلاح توپ ۲۳ میلیمتری از ناحیه گوش دچار سنوایی شدم مدارک بیمارستانی بالینی و صورت سانحه رای ماده ۱۳۴ مبنی بر جانبازی تحویل بنیاد شده که به مرکز ارجاع داده شد باتوجه به بند ۹ آیین نامه احراز سال ۹۳ مجرحیت در آموزش رزمی مصداق ایثارگری هستش آیا بنیاد میتونه این قانون رو نقض کنه با تشکر

  1. باسلام و عرض ادب
   وظیفه بنیاد تعیین مصادیق عملی است، در هر حال با توجه به آئین نامه مربوطه، نظر نهایی بر عهده بنیاد نیست بلکه تعیین مصادیق عملی بر عهده بنیاد خواهد بود و در صورت ابهام ، کمیسیون مشترک و در صورت عدم اتفاق آراء به کمیسیون مشترک ستاد ارسال می شود و نظر نهایی با ستاد است در هر حال امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری موجود است.
   موفق باشید

 36. سلام
  بنده یکی ازسربازان هستم که دریکی از پادگان های قم چندین سال قبل تصادف کردم و پا و دستم شکست و مقداری صورت و بدونم هم خط و خش افتاد، کجا اعتراض کنم و پیگیری؟اصلا الان میشه کاری کرد؟

  1. سلام و عرض ادب؛
   باتوجه به اینکه کمیسیون های مذکور، مرجع تشخیص هستند و البته مهلتی برای ارائه درخواست پیشبینی نشده است، فلذا از نظر مهلت زمانی، مشکلی وجود نداردو در خصوص محل مراجعه می توانید به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نموده و براساس نظر کمیسیون و وضعیت پرونده شما، امکان صدور رای بر معلولیت عادی، معلولیت خدمتی و… وجود دارد.
   موفق باشید

 37. سلام و وقت شما بخیر و خوشی
  من توی اردوگاه نظامی زمان صبحگاهی رباط صلیبی زانوم پاره شد از کار افتادگی یا غرامتی شامل میشه؟کلا این مورد چی محاسبه میشه؟

  1. سلام و عرض ادب؛
   به نظر می رسد مشمول معلولیت در حین خدمت بوده و در صد شما بر اساس «آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح،و‌زارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا و‌ابسته به آنها مصوب 1379,12,27 » تعیین خواهد شد.

 38. با سلا م-بنده نیز در سال 78 مانور نظامی بر اثر شلیک گلوله از ناحیه گوش مجروح شدم در کمیسیون بدوی سپاه رای بر جانبازی بنده صادر شده پرونده من به بنیاد شهید ارسال شد وطبق ماده سه رای بر عدم مصادیق جانبازی صادر و عملا پرونده بنده راه به جایی پیدا نکرده و متوقف شد.
  لطفا راهنمایی کنید
  باتشکر

  1. سلام و عرض ادب؛
   به نظر می رسد با توجه به اینکه پرونده شما با رای قطعی بنیاد مبنی بر عدم مصادیق جانبازی مواجه شده و مشمول بررسی در کمیسیون مشترک و اختلافی نگردیده، فلذا تنها راه پیگیری، از طریق دیوان عدالت اداری است.
   موفق باشید

 39. سلام
  تفاوت رای کمیسیون های سپاه و بنیاد چیه؟چرا اینقدر مردم رو سردرگم می کنند؟
  من شوهرم چندساله دنباله کارشه اما به نتیجه ایی نمیرسه متاسفانه

  1. سلام و عرض ادب؛
   در عمل آراء کمیسیون های سپاه تشخیصی و تعیین مصادیق اولیه است و آراء بنیاد نهایی و تعیین مصادیق عملی است.
   موفق باشید

 40. بنده حکمم در بدوی صادر شده و در تجدیدنظر هم دقیقا همون رو تائید کردند، میتونم به تجدیدنظر اعتراض کنم؟

  1. سلام و عرض ادب؛
   آراء کمیسیون تجدیدنظر ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
   موفق باشید

  1. سلام و عرض ادب؛
   می توانید در کمیسیون تجدیدنظر از رای مربوطه اعتراض نمائید
   موفق باشید

   1. بنده در استخدامی سپاه پاسدارن شرکت و همه مراحل پزشکی به جز ازمایش خون که یک مورد از از ازمایش خون که بالا بود رد شدم. من اعتراض کردم و به کمیسیون بدوی مراجعه کرده وکمیسیون بدوی منو به کمیسیون عالی پزشکی تهران فرستاد وبه من نامه مشاوره دادن بردم پیش دکتر وازمایشاتی که دکتر نوشته بود رو انجام دادم و نتیجه این شد که مشکلی ندارم وسالم هستم ولی نمیدونم چرا کمیسیون عالی با اینکه مشکلی نداشتم برام استخدامی گروه کارمندی زد میخواستم بدونم امکان داره اعتراض کنم به رای کمیسیون عالی پزشکی؟؟وچقدر تاثیر خواهد داشت ؟ ممنون وایا امکان دارد درخواست کنم دوبارع ازم تست بگیرن؟

   2. سلام، وقت بخیر
    آراء کلیه کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض هست، اما معمولا دیوان کمتر به امور ماهوی ورود پیدا می کند مگر اینکه نقض قوانین فاحش باشد، در هر حال همه چیز منوط به میزان تقویت ادله شما خواهد داشت.پیشنهاد می شود با ضمیمه یک تامین دلیل( کارشناسی رسمی ) که به نفع شما باشد نسبت به رای اعتراض کنید بلکه با تقویت ادله موجب نقض رای شود.
    موفق باشید

   3. سلام علیکم
    طبق گزارش حادثه ، اینجانب در۹۹.۷.۲۶ ،در تیپ روح الله، مشغول گذراندن دوره تکمیلی( ۱۵ روز عملی )، بعلت سقوط از تخت در ۲ بامداد حین خواب ، (به اجبار فرمانده روی تخت بالا که بدون حفاظ بود خوابیدم ) ، دچار شکستگی جمجمه پیشانی وابرو چپ ، دوبینی کم در چشم چپ و شکستن مچ دست راست اسکافویید ، شده ام
    اگر به کمیسیون ۱۳۴ که برایم تشکیل شده بروم چه اتفاقی میافتد ، و اگر از طریق دادگاه شکایت کنم چه میشود و یا هردو باهم ، کدام مسیر برایم بهتر است که اقدام انجام دهم باتشکر 🌹

   4. سلام، وقت بخیر
    کمیسیون ها مرجع رسیدگی تخصصی هستند و دادگاه ها مرجع عام رسیدگی، در عین حال اگر به دادگاه مراجعه کنید این احتمال وجود داره که با دفاع وکلای مجموعه طرف شکایت دعوای شما به جهت تخصصی بودن رد شده و به رسیدگی بدوی در کمیسیون منوط گردد اما امکان غیر ان نیز در رویه وجود دارد.در هر حال دادگاه امکان صدور حکم بر مجازات یا خسارت را خواهد داشت اما کمیسیون ها اجازه صدور حکم بر تشخیص موارد جانبازی، معلولیت حین خدمت و … هستند اگرچه میتوان بعد از رای کمیسیون بدوی برای مازاد خسارت ها از طریق دادگاه نیز مجددا اقدام نمود.
    موفق باشید.

 41. سلام، عرض ادب
  بنده در حدود سال 89 در پادگان و در زمان نگهبانی در کانکس نگهبانی سپاه کاملا اتفاقی و به طور سهوی از طرف نیروی کادرمورد اصابت گلوله قرار گرفتم آیا به بنده جانبازی تعلق خواهد گرفت؟

  1. سلام و عرض ادب؛
   احتمال صدور رای بر جانبازی در کمیسیون های سپاه وجود دارد اما با توجه به رویه ، به نظر نمی رسد این رای در کمیسیون بنیاد صورت پذیرد اگرچه در غیر ممکن نیست.
   موفق باشید

   1. بنام خدا
    بنده سرباز سپاه بودم پادگان شهید محسن حسینی هفت تپه زیرنظر مرکز پشتیبانی جنوب در سال 1372 در حین مآموریت گشت زنی داخل پادگان دچار مصدومیت شدم و از ناحیه‌ی دست چپ و سر به شدت آسیب دیدم که بلا فاصله به مرکز درمانی شهر شوش و پس از آن به بیمارستان گلستان اهواز اعزام و در بخش جراحی اعصاب بستری شدم که 11روز در بخش مراقبت های ویژه و در حالت کما بودم پس از 17روز از بیمارستان گلستان مرخص شدم و با معرفی به بیمارستان شهید بقایی اهواز 69روز گواهی پزشکی (استعلاجی) برای استراحت برایم صادر کردند . در کمیسیون 134برایم رأی به معلول حین خدمت دادند در صورتیکه من جهت استفاده از امتیاز جانبازی درخواست داده بودم و اعتراض زدم و خواهان درصد جانبازی هستم .
    آیا امید به تغییر رأی داشته باشم . راهنمایی بفرمایید
    ضمنا چون شاغل هستم معلول حین خدمت هیچ امتیازی برای من پدارد

   2. سلام، وقت بخیر
    اطلاق عبارت جانبازی شامل شرائطی است که طبق آئین نامه مربوطه باید احراز گردد در عین حال شما می توانید به رای کمیسیون ماده 134 اعتراض نموده تا در کمیسیون ماده 135 مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.موفق باشید

  2. سلام وقت بخیر
   بنده سرباز سپاه بودم در پادگان شهید محسن حسینی هفت تپه (مرکز پشتیبانی جنوب)سال 1372 در حین ماموریت مصدوم شدم در کمیسیون 134رای به معلول حین خدمت دادند اعتراض زدم و باتوجه به اینکه شاغل هستم معلول حین خدمت هیچ امتیازی برای من ندارد لذا باتوجه به اینکه درحین گشت زنی و حفاظت از دست آورد های نظام(واحدمهمات )بودم و مستحق استفاده از امتیاز جانبازی هستم آیا امکان تجدید نظر وجود دارد.
   آیا جانبازی به من تعلق می گیرد ؟
   سپاسگزارم

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید