تفاوت ضرر و خسارت در چیست؟

تعریف ضرر ضرر و خسارت دو عنوانی است که در عرف عامه تقریبا جایگزین همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. مترادف ضرر کدام کلمه است؟ در حقیقت ضرر و خسارت واژه هایی هستند که از عرف عامه به عرف حقوقی ورود کرده و مورد استفاده نیز قرار گرفته اند و این واژه معادل و مترادف…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید