کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری چه صلاحیت هایی دارد؟ کمیسیون ماده 100 شهرداری به عنوان یکی از مراجع غیر قضایی دادگستری دارای دو نوع صلاحیت محلی و ذاتی است. صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری ماده 100 قانون شهرداری به عنوان عنصر قانونی برای کمیسیون های این ماده صراحتا به دو نوع صلاحیت محلی اشاره نموده…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید