کمیسیون بدوی سپاه (ماده 134)

کمیسیون بدوی سپاه (ماده 134) شما می توانید در این بخش به کمیسیون بدوی سپاه (ماده 134) دسترسی داشته باشید نگارش شده توسط امیر یزدانی کمیسیون های بدوی سپاه(ماده 134) بر اساس ماده 134 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370/07/21 به شرح ذیل تشکیل و سازماندهی شده اند. این کمیسیون براساس قانون مقررات استخدامی سپاه…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید