صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شما می توانید در این پست بصلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آشنا شوید نگارش شده توسط امیر یزدانی صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری یکی از مهمتریم موضوعات در مبحث کمیسیون ماده 100…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید