حذف زندان مهریه/اکراه در طلاق/مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

خبر در حال انتشار مجلس زندان برای مهریه را ممنوع می کند؟ / عضو کمیسیون حقوقی مجلس تکذیب کرد: طرحی در حال کارشناسی است که بر اساس آن پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداخت کننده می‌شود براساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می شود و همچنین با اضافه شدن بند اکراه…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید