آیا مدیر عامل مشمول قانون کار است؟

فعالیت مدیر عامل و کارگر و مسئولیت آنها اختیارات مدیرعامل براساس ماده 124 قانون تجارت توسط هیئت مدیره تعیین کننده وی صورت پذیرفته و محدود به حدود اذن آن ها است در حالی که حدود اختیارات کارگر را قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما تعیین می نماید و این وجه اشتراک بین مدیر عامل و…

فرآیند خرید

شما در حال تکمیل فرآیند درخواست خرید متن قرارداد مربوطه هستید لطفا جهت ادامه فرآیند موس خود را بر روی این فرم قرار دهید.

فرآیند خرید

خواهشمند است درصورت اطمینان از خرید، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 3031-5243-9974-6037 بانک ملی به نام امیر یزدانی واریز نموده و بر روی تکمیل فرآیند خرید کلیک نمائید.
تکمیل فرآیند خرید